There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงานส่วนกลาง

เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงานส่วนกลาง

Organization : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

รับสมัครเพื่อนร่วมงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงานส่วนกลาง

……………………….

 

            มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนไม่แสวงหากำไร เน้นการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะ รวมถึงสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของคนทุกกลุ่มวัย เช่น เด็ก วัยรุ่นเป็นต้น  โดยดำเนินงานผ่านฐานความรู้ทางวิชาการ งานวิจัยและประสบการณ์ทำงานภาคสนาม/ปฏิบัติงานระดับชุมชนกว่าสิบปี  โดยขณะนี้ มูลนิธิฯ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัว โดยมุ่งพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่คนในชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ มีแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งในประเด็นการส่งเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้อย่างครอบคลุมและเห็นผล มูลนิธิ ประกาศหาเพื่อนร่วมทีมที่มีใจรักงานพัฒนา มุ่งมั่น ตั้งใจ รักงานบริการ มีมนุษสัมพันธ์ดี และมีทักษะการติดต่อประสานงาน เพื่อเป็นทีมสนับสนุนการทำงานของส่วนกลางและงานปฏิบัติการในพื้นที่

           

ตำแหน่ง                   เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงานส่วนกลาง

ค่าตอบแทน                 ขึ้นอยู่ประสบการณ์ทำงานและการตกลงร่วมกันสองฝ่าย

การจ้างงาน                  สัญญาจ้างรายปี การต่อสัญญาปีต่อไปพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน

การทดลองงาน          3 เดือน

 

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถจัดการงานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน
 • สามารถเดินทางและพักค้างในต่างจังหวัดได้
 • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
 • สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Word, Excel และ PowerPoint เป็นต้น
 • มีมนุษสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นตั้งใจ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

กรอบการปฏิบัติงาน

 • ติดต่อประสานงานจัดกิจกรรมประชุม อบรม สัมมนาที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดหาสถานที่ การเตรียมการเดินทางผู้เข้าร่วมงาน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น
 • ประสานจัดการเกี่ยวกับการเดินทางและที่พักสำหรับการติดตามงานทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
 • เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อจัดเตรียมการประชุม อบรมรมสัมมนา และดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
 • จัดเตรียมการประชุมภายในสำนักงานเป็นประจำทุกเดือน ทั้งการประชุมออนไลน์และประชุมออฟไลน์
 • จัดหาและจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการดำเนินงานในสำนักงานและดำเนินกิจกรรมประชุม อบรมและสัมมนา และจัดเก็บให้เรียบร้อยและพร้อมใช้
 • ประสานจัดการเกี่ยวกับการดูแลและบำรุงรักษาสถานที่ อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องใช้ในสำนักงาน ให้พร้อมใช้และเป็นระเบียบเรียบร้อย
 • ดูแลและจัดการระบบจัดเก็บเอกสาร หนังสือและสื่อต่างๆ ของมูลนิธิฯ  รวมถึงระบบจดหมายเข้า-ออกของสำนักงานและโครงการที่เกี่ยวข้อง
 • เดินทางประสานงานติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคาร ไปรษณีย์ สำนักงานประกันสังคม และสำนักงานสรรพกร เป็นต้น
 • รับโทรศัพท์เพื่อประสานงานเบื้องต้นหรือส่งต่อการประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ขั้นตอนการสมัคร/คัดเลือก

 • ผู้สนใจส่งประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน บุคคลอ้างอิง พร้อมระบุค่าตอบแทนที่ต้องการ มาที่ email: piyapa.muangman@gmail.com ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 
 • ผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับการติดต่อเพื่อนัดสัมภาษณ์ต่อไป
 • สอบถามเพิ่มเติม มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง 02 525 4922 # 14

Contact : piyapa.muangman@gmail.com


ผู้ประสานงาน / Coordinator

Editorials

วาทกรรม "ชังชาติ"
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 14 ลาออก ไปทำไร่
ทำไมผมสนับสนุนเด็กๆไล่รัฐบาล
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 13 รางวัลเว็บส่งเสริมประชาสังคมดีเด่น กระทรวงไอซีที
2 ทศวรรษไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 12  ระดมพลคนค่ายฯ
View more

Lasted contents

วาทกรรม "ชังชาติ"
กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน จ.เลย เข้ายื่นหนังสือต่อสภาผู้แทนฯ
ศรีสุวรรณจ่อร้องนายกฯระงับการแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนใหม่จนกว่าการกล่าวหา พล.ต.อ.วิระชัย จะได้ข้อยุติ
ศรีสุวรรณจี้ ป.ป.ช.สอบเอาผิดตำรวจเจ้าของสำนวนเป่าข้อหาโคเคนมาจากการทำฟันของบอส-วรวุธ
ศรีสุวรรณจี้ตำรวจเชียงใหม่อย่างด่วนสรุปการเสียชีวิตของพยานบอส-วรวุธ
View more