ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา 2 ตำแหน่ง (จังหวัดน่าน)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา 2 ตำแหน่ง (จังหวัดน่าน)

Organization : มูลนิธิวัฒนเสรี (the freedom story)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทุนการศึกษาจังหวัดน่าน 2 ตำแหน่ง

พื้นที่ทำงาน  The Freedom Story สาขาน่าน เลขที่ 47 หมู่ 7 บ้านสบขุ่น ต.ป่าคำ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ความรับผิดชอบ

1. วางแผนจัดการช่วยเหลือนักเรียนทุนที่เป็นเคสเร่งด่วน รวมถึงส่งต่อเคสให้หน่วยงานอื่นช่วยเหลือ

2. เป็นพี่เลี้ยง ติดตำม และให้คำปรึกษาแก่นักเรียนทุนในโครงการ  

3. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สำรวจและสอบถามปัญหา ควำมเสี่ยงด้ำนกำรค้ามนุษย์ และความต้องการเร่งด่วน ของนักเรียนทุน และผู้ปกครอง จากครอบครัวนักเรียนทุน คนในชุมชน ผู้นำชุมชน ครู และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และวิเครำะห์ความเสี่ยงของนักเรียนทุนในโครงการ

4. ประสานงานกับองค์กรภาครัฐและเอกชน การช่วยเหลือเคสนักเรียนทุน และดำเนินงานร่วมกับ ทีมสหวิชาชีพในการช่วยเหลือเคสนักเรียนทุนฉุกเฉิน เช่น ด้านสุขภาพจิต เป็นต้น รวมถึงดูแล โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตสำหรับนักเรียนทุนในโครงการ  

5. จัดทำรายงานข้อมูลของนักเรียนทุนในโครงการ

6. เข้ำร่วมประชุมทีมและวางแผนกิจกรรมประจำสัปดาห์และประจำเดือน เพื่อรายงานความคืบหน้าของ งานที่ได้รับมอบหมาย

7. ะออกแบบกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของเด็กตำมความเหมำะสม และสอดคล้องกับการป้องกันการค้ามนุษย์

8. สร้างสายสัมพันธ์กับชุมชน สถานศึกษำ และองค์กรอื่นๆ เพื่อเป็นช่องทางรับรู้ปัญหา และหาแนวทาง ร่วมมือแก้ไขปัญหาของนักเรียนทุนในโครงการ

9. เข้ำใจและปฏิบัติตามเรื่องการปกป้องสิทธิเด็กตามนโยบายขององค์กร  

10. สำมำรถเข้าถึงชุมชนและเข้าใจบริบททั้งสังคมเมืองและสังคมท้องถิ่นได้ดี

11. ปฏิบัติตามกระบวนการและแนวทางการทำงานของ The Freedom Story ดำเนินการ และ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติ

-เพษหญิงหรือชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป

-สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาชาวิชา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์การลงพื้นที่ในชุมชน

-มองโลกในแง่ดีมีทัศนะคติที่ดีต่อผู้คนและต่อปัญหา

-เปิดรับต่อมวลปัญหาที่ต้องแก้ไข

-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษากลุ่มชาติพันธ์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีใจรักเด็ก และจัดกิจกรรมเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพเด็ก

-มีความรับผิดชอบกระตือรือล้น

-มีความยื่นหยุ่นในการทำงาน

-มีความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์

สวัสดิการ

-เงินเดือน

-กองทุนออมทรัพย์

-ประกันอุบัติเหตุ

-ประกันสังคม

-วันหยุดชดเชย

-วันหยุดพักผ่อนประจำปี

**ผู้สนใจสามารถส่งจดหมาย และประวัติส่วนตัว พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา มาที่ Email:supranee@thefreedomstory.org

(สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 080-670-8375 ฝ่ายบุคคล)

 

Contact : supranee@thefreedomstory.org


เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activist

Editorials

รัฐสวัสดิการ
ผู้นำโง่เราจะตาย
การรับมือกับโควิด
สัปปายะสถาน
ยุคสมัยของ NGOs
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจี้สำนักพุทธฯสอบพระมหาสมปองหลังรีวิวสินค้า-ทปษ.สโมสรฟุตบอล
ศรีสุวรรณเผย กสทช.แจงรับคำร้องเพื่อสอบจริยธรรมนักเล่าข่าวตาม กม.แล้ว
ศรีสุวรรณร้องนายกฯจี้สอบ กยท.หลังเทขายยางสต็อก 1.04 แสนตันมีพิรุธ
ศรีสุวรรณยื่น กกต.ตรวจสอบคุณสมบัติว่าที่นายกเทศมนตรี ทต.นาหนองไผ่
แอมเนสตี้เรียกร้องปล่อยตัวเพนกวินและยืนยันสิทธิในการประกันตัว
View more