ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่ธุรการ และจัดซื้อจัดจ้าง

เจ้าหน้าที่ธุรการ และจัดซื้อจัดจ้าง

Organization : มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ธุรการและจัดซื้อจัดจ้าง” (Administration and Procurement Officer) เป็นตำแหน่งงานประเภททำงานเต็มเวลา (Full-time) ของโครงการกองทุนโลก โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ ด้วยชุดบริการ RRTTPR ปี 2564 - 2566 หรือ GF STAR3 ของหน่วยงานผู้รับทุนรอง มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  รายงานตรงต่อผู้จัดการโครงการรับทุนกองทุนโลก


หน้าที่รับผิดชอบ
1.       สนับสนุนงานธุรการและงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.       สนับสนุนการจัดประชุม การจัดอบรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.       รวบรวม และจัดทำรายงานสินทรัพย์ในโครงการ และรายงานหมวดงบประมาณที่เกี่ยวข้องจากพื้นที่
          จัดทำเป็นรายงานภาพรวมในระดับหน่วยงานผู้รับทุนรอง 
4.       ตรวจสอบทรัพย์สินในพื้นที่ และส่วนกลาง รวมถึงการดูแล บำรุง ซ่อมแซม และรายงานตามรายการให้
          เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
5.       ประสานงานแผนกจัดซื้อ ดำเนินการตามระบบการสั่งซื้อ เมื่อได้รับการอนุมัติให้สั่งซื้อ และส่งให้แผนก
          จัดซื้อเพื่อดำเนินการประสานกับผู้ขายหรือผู้ให้บริการ
6.       จัดทำการเปรียบเทียบราคาสินค้า เจรจาต่อรองกับผู้ขายสินค้า และบริการหรือเงื่อนไขการสั่งซื้อต่าง ๆ 
          ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานมากที่สุด ในกรณีจัดซื้อหรือจ้างการบริการบางรายการ 
7.       ติดตามการสั่งซื้อและส่งมอบสินค้าให้ถูกต้องตามเอกสารการสั่งซื้อ
8.       จัดทำรายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.       ประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ทั้งในองค์กร และหน่วยงานภายนอก 
10.     งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 

คุณสมบัติผู้สมัคร:
•    หญิงหรือชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
•    จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
•    มีประสบการณ์ในงานธุรการอย่างน้อย 1 ปี มีทักษะในการประสานงาน รวมไปถึงการเจรจาต่อรองและละเอียดรอบครอบในการจัดทำเอกสาร
•    มีความรู้ในด้านกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง
•    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office, E-Mail, Internet ได้เป็นอย่างดี
•    มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักงานบริการ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
•    สามารถสื่อสาร และเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับพึงพอใจ
•    สามารถทำงานนอกเวลาได้ และทำงานภายใต้ระยะเวลาเร่งด่วนได้
•    หากมีประสบการณ์การทำงานภาคประชาสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•    สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 

Contact : Thitinun_klebchan@wvi.org,Thanyarat_Charndamnernkit@wvi.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Editorials

View more

Lasted contents

View more