ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

Project Manager

รายละเอียดการประกาศรับสมัครพนักงาน HAND Social Enterprise

 

HAND Social Enterprise วิสาหกิจเพื่อสังคม มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารจัดการโครงการพร้อมให้คำปรึกษาโครงการสร้างเสริมธรรมาภิบาลและพัฒนาเครื่องมือต่อต้านคอร์รัปชัน เปิดรับเพื่อนร่วมงานรุ่นใหม่ที่สนใจและพร้อมจะนำความรู้ ความสามารถมาร่วมแก้ปัญหาสังคม และพัฒนาตนเองไปด้วยกัน ในตำแหน่ง Project Manager 1 อัตรา รายละเอียดงานและคุณสมบัติดังนี้

 

ลักษณะงาน

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการที่ได้รับทุนเพื่อให้สอดคล้องตามวัถตุประสงค์ และติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตลอดระยะที่ได้รับทุน

 2. ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินโอกาสในการวางแผนสร้างโครงการให้สอดคล้องกับแนวทางขององค์กร

 3. วางแผนและจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ในการบริหารโครงการให้ตรงตามวัตถุประสงค์

 4. ประสานงาน สื่อสารข้อมูล ข่าวสาร แผนงานของงานที่รับผิดชอบให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด

 5. ติดตาม ประเมินผลโครงการ พร้อมทำรายงานสรุปโครงการ

 6. จัดเตรียมเอกสารประกอบโครงการ เช่น แผนงานโครงการ ข้อเสนอโครงการ เอกสารการประชุม ข้อมูลนำเสนอโครงการ (Presentation) รายงานการดำเนินงาน เป็นต้น

 7. ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา (อายุระหว่าง 23-30 ปี)

 2. มีประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการ และติดต่อประสานงานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน อย่างน้อย 1-2 ปี

 3. มีทักษะการจัดทำรายงาน การเขียนรายงาน สามารถจับประเด็น สามารถนำมาวิเคราะห์และสรุปได้

 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง พูด อ่านจับใจความ เขียนจดหมาย)

 5. ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้ดี

 6. มีความสนใจในประเด็นทางสังคม

 7. มีทักษะในการประสานและการจัดการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า

 8. มีทักษะการสื่อสาร บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้าแสดงความคิดเห็นและสามารถทำงานเอกสารที่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบได้

 9. สามารถทำงาน เสาร์-อาทิตย์ และลงพื้นที่ปฏิบัติงานหรือไปต่างจังหวัดได้
   

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ค่าตอบแทน: 20,000-25,000 บาท/เดือน

วันและเวลาในการทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 .

 

สถานที่ทำงาน: HAND Social Enterprise เลขที่ 13 ซอยต่อศักดิ์1 (ทองหล่อ 13) ถนนสุขุมวิท49/4 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครโดยการส่ง CV พร้อมแนบผลงานมาได้ที่: HR@hand.co.th

ศึกษาข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.hand.co.th

สอบถามเพิ่มเติม https://www.facebook.com/HANDenterprise

 

Contact : HR@hand.co.th


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Editorials

View more

Lasted contents

View more