ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

สหทัยมูลนิธิรับสมัครเจ้าหน้าที่

สหทัยมูลนิธิรับสมัครเจ้าหน้าที่ 6 ตำแหน่ง

              สหทัยมูลนิธิเป็นองค์กรพัฒนาเด็กเอกชน   ก่อตั้งเมื่อปี 2519  ให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาตามหลักวิชาการและหลักสิทธิเด็ก  โดยมุ่งที่จะให้เด็กเติบโตอย่างผาสุกในครอบครัว ป้องกันการทอดทิ้งเด็ก ผ่านบริการฟื้นฟูสภาพครอบครัว  ช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม  เพื่อให้ครอบครัวได้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสม มีบริการรับฝากเลี้ยงในรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อป้องกันการเข้าสู่สถานสงเคราะห์  และบริการครอบครัวบุญธรรมเพื่อป้องกันการเป็นกำพร้า

สถานภาพ                           พนักงานประจำ/เต็มเวลา
เวลาปฏิบัติงาน                    วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
ทดลองงาน                         4        เดือน
เงินเดือน                            ตามโครงสร้างองค์กร

1.นักสังคมสงเคราะห์ 4 ตำแหน่ง

- จบปริญญาตรีด้านสังคมสงเคราะห์ มีประสบการณ์การทำงานกับเด็กจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความสามารถในการวางแผน กำกับติดตาม ประเมินผลการเลี้ยงดูเด็ก

- มีทักษะในการทำงานกับผู้อื่นอย่างมืออาชีพ

- มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ใส่ใจในรายละเอียด

- มีความเป็นผู้นำตามธรรมชาติและสามารถสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือ

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานโปรแกรม Microsoft office เช่น Word, Excel, PowerPoint

2.ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์งานครอบครัวอุปการะ 1 ตำแหน่ง

- จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. ปวส. และหรือจบหลักสูตรการบริบาลแม่และเด็ก

- รู้และเข้าใจกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์เบี้องต้น

- รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการเด็กแรกเกิด-วัยเรียน จิตวิทยาเบื้องต้น

- รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการ สุขภาพ โรคภัย การักษาพยาบาล สุขภาพอนามัยเบื้องต้น และมีทักษะในการเลี้ยงดูเด็ก

- มีความรู้ในเรื่องมาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

- ตรงต่อเวลา สามารถวางแผนบริหารจัดการและการประสานงาน มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกตและฉับไวต่อการแก้ปัญหา

- มีความอดทนและเห็นคุณค่าของการแบ่งปันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานโปรแกรม Microsoft office เช่น Word, Excel, PowerPoint

 

 

3.เจ้าหน้าที่สื่อสารและเผยแพร่ 1 ตำแหน่ง

ความรับผิดชอบ

  • ผลิตสื่อ (Infographic) โปสเตอร์ แผ่นพับ วิดิโอคลิป ป้ายไวนีล ฯลฯ) เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม
  • เผยแพร่ข้อมูล และระดมทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ
  • ร่วมออกแบบกิจกรรมและสื่อสำหรับงานของแผนกต่าง ๆ ในองค์กร
  • ดูแลปรับปรุง Website ของมูลนิธิให้มีความทันสมัย น่าสนใจ
  • ลงพื้นที่ ร่วมประชุม เก็บข้อมูล เก็บภาพ เพื่อผลิตสื่อ หรือใช้เป็นข้อมูลในการเผยแพร่งาน

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาปริญญาตรี หากจบด้านสื่อสารมวลชน การสื่อสารองค์กร จะได้รับการพิจารณาเป็น พิเศษ
- มีประสบการณ์งานด้านการทำสื่อออนไลน์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ สนใจงานด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะเรื่อง Social media
- เห็นคุณค่าในการทำงานช่วยเหลือผู้อื่น

เอกสารประกอบการสมัคร
- สำเนาวุฒิการศึกษาและใบทรานสคริปต์

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

 

 

สนใจส่งใบสมัครได้ทางอีเมล์ที่ development@sahathai.org

หรือสมัครด้วยตนเองที่ 850/33 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 36 ถนนสุขุมวิท 71 เขตวัฒนา กทม.10110

โทร. 02-3818834-6 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.sahathai.org
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566

Contact : development@sahathai.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักพัฒนางานเขียน / Creative content developerนักสื่อสารออนไลน์ / Online communicationธุระการ / Administrative
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more