ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

รับสมัครนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยศูนย์อนาคตศึกษา FuturISt สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รับสมัครนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยศูนย์อนาคตศึกษา FuturISt สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Organization : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

รับสมัครนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยศูนย์อนาคตศึกษา FuturISt สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คุณสมบัติ:

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เปิดรับทุกคณะ) สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

- จบการศึกษาระดับปริญญาโท (เปิดรับทุกคณะ) สำหรับตำแหน่งนักวิจัย

- สามารถ อ่าน วิเคราะห์ และเขียนบทความและงานเชิงวิชาการได้ในระดับดี

- มีทักษะในการสื่อสาร จัดทำเอกสาร และติดต่อประสานงาน
 

หน้าที่รับผิดชอบ:
- ประสานงานโครงการวิจัยกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- เก็บข้อมูล ประมวลผล และสรุปผลการวิเคราะห์ตามกรอบการวิเคราะห์ของโครงการ

- จัดทำสื่อที่ต้องใช้ในการวิจัย คือ รายงานโครงการ เอกสารนำเสนอ และบทความที่เกี่ยวข้องกับผลการวิจัย

* ถ้ามีประสบการณ์ในการเขียนรายงานการวิจัย นำเสนอผลการวิจัย หรือด้านการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ขอบเขตงานวิจัย:

อนาคตศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการศึกษา
 

ระยะเวลาทำงาน: ตามระยะเวลาโครงการ
เวลางาน: จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ส่ง CV พร้อมรูปถ่าย ที่ futurist@nida.ac.th

 

 

Contact : futurist@nida.ac.th


ผู้ช่วย / Assistantนักวิจัย / Researcherนักพัฒนางานเขียน / Creative content developer
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more