ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม พื้นที่ ปทุมธานี

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม พื้นที่ ปทุมธานี

Organization : กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS)

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม พื้นที่ ปทุมธานี

กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร มีวัตถุประสงค์การทำงานเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำของกลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด กลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ฯลฯ

ปัจจุบัน APASS ดำเนินงานเพื่อลดจำนวนผู้ได้รับผลกระทบและอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้สารเสพติด ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้สารเสพโดยมีพื้นที่ดำเนินงานใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี ปัตตานี และ ยะลา

 

APASS มีความประสงค์เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ภาคสนาม พื้นที่ ปทุมธานี 1 อัตรา

ตำแหน่งงาน       :             เจ้าหน้าที่ภาคสนาม

พื้นที่การทำงาน  :             สำนักงาน ปทุมธานี

อัตราเงินเดือน    :             15,000 บาท

การรายงาน         :             รายงานตรงต่อผู้จัดการศูนย์ฯ

บทบาทและหน้าที่การทำงาน

 1. วิเคราะห์ประเมินและจัดบริการที่จำเป็นของสมาชิกด้านข้อมูล,ความรู้,และบริการที่เหมาะสม
 2. การจัดทำทะเบียนสมาชิก (UIC) รวมถึงจัดทำแผนภูมิพื้นที่ Mapping
 3. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ด้านยาเสพติด ด้านสุขภาพหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
 4. วางแผนและสนับสนุนการทำงานของผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ภาคสนามเพื่อให้สามารถเข้าถึงและติดตามผลกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการส่งต่อบริการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ภาคสนามเพื่อสนับสนุนการทำงาน พร้อมวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 6. จัดทำรายงานเดือน รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานพร้อมปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขและความต้องการการช่วยเหลือเสนอต่อผู้จัดการศูนย์เดือนละครั้งหรือเมื่อได้รับการร้องขอ
 7. เบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมและดำเนินให้เป็นไปตามแผน

 

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาสังคมสงเคราะห์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 2. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และสามารถใช้งาน Internet ได้
 3. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจ และ ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้ใช้สารเสพติด
 4. หากมีความรู้หรือประสบการณ์ทำงานด้านยาเสพติด และเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบซี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. หากมีประสบการณ์ด้านการเก็บบันทึกข้อมูล การรายงานผลของข้อมูลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. รู้จักและเข้าใจในบริบทของพื้นที่ปฏิบัติงาน
 7. สามารถเป็นวิทยากร จัดกระบวนการกลุ่มได้
 8. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

 

ผู้ที่สนใจ กรุณาส่งประวัติโดยย่อ (CV) ได้ทางอีเมล apass_hr@apassthailand.org 

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02 001 8665 (คุณสนธยา  โคตปัญญา) วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร 15 เมษายน 2566  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อผ่านอีเมล

 

 

Contact : apass_hr@apassthailand.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more