webmaster@thaingo.org

ประกาศรับสมัครงาน 6 ตำแหน่ง

Back
: มูลนิธิเอ็มพลัส
: 24 Oct 2023
13 / November / 2023

1.เจ้าหน้าที่กิจกรรมสื่อและออนไลน์ 3 ตำแหน่ง (ประจำศูณย์นครราชสีมา 1 ตำแหน่ง และลำปาง 2 ตำแหน่ง)

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก (Key Roles and Responsibilities)

 1. ทำงานร่วมกับหัวหน้างานภาคสนามเพื่อวางแผนงานกิจกรรม และงบประมาณโครงการ
 2. วางแผน และออกแบบกิจกรรมร่วมกับทีมภาคสนามเพื่อให้เข้าถึงผู้รับบริการ ตามแผนงานและเป้าหมายโครงการ
 3. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ขององค์กรเพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการและกิจกรรม เสนอต่อหัวหน้างานภาคสนามเพื่อขออนุมัติ
 4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สื่อ เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ภาคสนามและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน
 5. ประสานงานหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อจัดทำกิจกรรม
 6. เบิก-จ่าย สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามแผน ให้เป็นไปตามกฏระเบียบของแหล่งทุน และมูลนิธิ
 7. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงผู้รับบริการ ปัญหาอุปสรรค ความท้าทาย เสนอต่อหัวหน้างานภาคสนาม
 8. บันทึกข้อมูลผู้รับบริการในระบบฐานข้อมูลองค์กร
 9. ติดตามผู้รับบริการให้คงอยู่ในระบบ
 10. เตรียมรับการตรวจประเมินมาตรฐานการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม จากคณะกรรมการควบคุมคุณภาพภายใน และการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอก
 11. ให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ความรู้แก่บุคลากรภายในและภายนอกองค์กรเพื่อพัฒนาระบบบริการ
 12. เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้างานภาคสนาม และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานภาคสนาม

ความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติเฉพาะ (Job Competency)
ทักษะการวางแผนงาน,การจัดลำดับความสำคัญของการทำงาน,ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายโครงการ, ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย, สามารถใช้โปรแกรมสำหรับการออกแบบตัดต่อ ผลิตสื่อ มีความรู้ในสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน,มีมนุษยสัมพันธ์ดี, สามารถทำงานเป็นทีมได้
มีจรรยาบรรณในการรักษาความลับของผู้รับบริการ
วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ (Qualifications)

ปริญญาตรี/ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือมีประสบการณ์ด้านการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์

2.เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและดูแลสนับสนุน 1 ตำแหน่ง (ประจำศูนย์นครราชสีมา)

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก (Key Roles and Responsibilities)

 1. ทำงานร่วมกับหัวหน้าคลินิกเพื่อวางแผนในการให้บริการให้คำปรึกษาและดูแลสนับสนุน
 2. ปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาในการตรวจเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ PREP, PEP, ART, HORMONE, SEXUAL RIGHTS กับผู้รับบริการทั้งในคลินิก และการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่(PRE-TEST , POST-TEST COUNSELLING) และทำนัดส่งต่อผู้รับบริการในการเข้าสู่กระบวนการรักษา
 3. ประสานสิทธิ ส่งต่อ ติดตาม ดูแล ผู้รับบริการให้อยู่ในระบบอย่างต่อเนื่อง
 4. บันทึกการให้คำปรึกษาก่อนและหลังตรวจในระบบฐานข้อมูลคลินิก บันทึกข้อมูลการติดตามผู้รับบริการ ในระบบฐานข้อมูลคลินิก
 5. รวบรวมข้อมูล และจัดทํารายงาน จำนวนผู้รับบริการ และคุณภาพการให้บริการ เพื่อรายงานต่อหัวหน้าคลินิก ผู้จัดการสำนักงานภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผล
 6. รับการตรวจประเมินมาตรฐานการทำงานของเจ้าหน้าที่ดูแลและสนับสนุน จากคณะกรรมการควบคุมคุณภาพภายใน และการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอก
 7. รายงานการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค ให้หัวหน้าคลินิกทราบเพื่อวางแผนและดำเนินการแก้ไข
 8. วางแผนควบคุมให้มีเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการให้บริการเสมอ
 9. ควบคุมและดำเนินการเบิก-จ่ายเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในคลินิกและในการออกหน่วยบริการ
 10. ให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ความรู้แก่บุคลากรภายในและภายนอกองค์กรเพื่อพัฒนาระบบบริการ
 11. ติดต่อประสานงานสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาระบบบริการ
 12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าคลินิก

ความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติเฉพาะ (Job Competency)
ผ่านการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาและดูแลสนับสนุน หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการสื่อสาร และการจัดการอารมณ์ มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีจรรยาบรรณในการรักษาความลับของผู้รับบริการ

วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ (Qualifications)

ปริญญาตรี, ประสบการณ์ทำงานด้านที่เกี่ยวข้อง, ประสบการณ์ทำงานกับองค์กรชุมชนหรือโรงพยาบาล 2 ปีขึ้นไป,ต้องมีใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาและดูแลสนับสนุนหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

3.เจ้าหน้าที่ประสานงาน 1 ตำแหน่ง (ประจำศุนย์ลำปาง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-วางแผนงานโครงการ

-ติดต่อประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมโครงการ

-ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของประชากรกลุ่มเป้าหมายต่างๆในการพัษนากิจกรรมโครงการและพัฒนางานวิชาการในโครงการที่รับผิดชอบ

-จัดทำรายงานตามโครงการ

-ประเมินและติดตามการทำงานของโครงการ

-ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

-ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติเฉพาะ (Job Competency)

-มีความรู้ความสามารถ ทักษะด้านการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน มีทักษะด้านการสื่อสาร และการจัดการอารมณ์ มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีจรรยาบรรณในการรักษาความลับของผู้รับบริการ

วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ (Qualifications)

ปริญญาตรี, ประสบการณ์ทำงานด้านที่เกี่ยวข้อง, ประสบการณ์ทำงานกับองค์กรชุมชนหรือโรงพยาบาล

4.ผู้จัดการบัญชีและการเงิน 1 ตำแหน่ง (ประจำสำนักงานใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่)

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก (Key Roles and Responsibilities)

 1. วางระบบและจัดทำแผนงานด้านบัญชี/การเงินให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของมูลนิธิและโครงการต่างๆ
 2. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีโครงการ และบัญชีมูลนิธิ 
 3. จัดทำแผนงบประมาณประจำปีร่วมกับทีมบริหาร รวมทั้งวางแผนและควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน กฏระเบียบของแหล่งทุน และมูลนิธิ
 4. จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน ปิดบัญชี และรายงานการเงิน เพื่อเสนอรองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน
 5. จัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง และนำส่งงบประจำปีให้กับสรรพากร
 6. เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบบัญชีองค์กรจากภายในและภายนอก
 7. จัดทำแผนและตรวจประเมินมาตรฐานการทำงานขององค์กรร่วมกับคณะกรรมการควบคุมคุณภาพภายใน
 8. ควบคุมกำกับดูแลการทำงานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี แผนงาน กฏระเบียบของแหล่งทุน และมูลนิธิ
 9. จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 10. ทำงานร่วมกับแหล่งทุนและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณและรายงานต่างๆ
 11. จัดทำรายงานสถานะทางการเงินของมูลนิธิเพื่อเสนอต่อทีมบริหารและที่ประชุมกรรมการมูลนิธิ
 12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน

ความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติเฉพาะ (Job Competency)
มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องมาตรฐานการจัดการระบบบัญชีการเงิน,ความรู้เรื่องกฏระเบียบของมูลนิธิและแหล่งทุน,ความรู้เกี่ยวกับภาษี,การจัดทำรายงานการเงิน,กฏหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี,มีความละเอียดรอบคอบและจรรยาบรรณด้านบัญชีและการเงิน, การเก็บรักษาความลับ, มีความรู้เรื่องโปรแกรมบัญชี

วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ (Qualifications)

ปริญญาโทหรือปริญญาตรีด้านการเงินและ/หรือบัญชี, ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

**สวัสดิการ**

1.เงินเดือน

2.ประกันสังคม

3.ประกันอุบัติเหตุ

4.วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และนักขัติฯ 

5.วันลาต่างๆ (ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด ลาพักร้อน ลาบวช )

6.โบนัส (ตามโครงสร้างองค์กร)

7.การสนับสนุพิเศษเนื่องในโอกาสต่างๆ (เช่น วันเกิด งานขาวดำ ฯ เป็นต้น)

** เอกสารในการสมัคร**

-เรซูเม่

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ,สำเนาทะเบียนบ้าน

-วุฒิการศึกษา

-เอกสารรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

**สามารถส่งเอกสารประวัติส่วนตัวมาได้ที่ Email : supranee.t@mplusthailand.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 099-5413994 ฝ่ายบุคคล**


 

 

Contact : supranee.t@mplusthailand.com

Comments

ขณะนี้มีเวปไซด์ปลอม หลอกให้โอนเงินบริจาคในนาม Oxfam โดยใช้ชื่อว่า th-oxfam.org กับ th-oxfam.com จึงขอแจ้งมา ณ ที่นี้ว่าปัจจุบัน องค์การอ็อกแฟมในประเทศไทยไม่ได้เปิดระดมทุนจากประชาชนทั่วไป และไม่มีการเปิดรับบริจาคใดๆ ทั้งสิ้น
โปรดระวังผู้ไม่หวังดีแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเงินบริจาคจากท่าน

At present, there are fake website under the names of th-oxfam.org and th-oxfam.com asking for donation, therefore, kindly be informed that Oxfam in Thailand currently does not accept any individual donation from the public and does not conduct any fundraising activity.
Please beware of donation scams!


เตือนภัย! ขณะนี้มีเว็บไซต์ปลอมและกลุ่มไลน์หลอกให้โอนเงินบริจาคให้แก่ Save the Children Thailand ทางมูลนิธิขอแจ้งว่าเว็บไซต์ของเรามีเพียง http://thailand.savethechildren.net เท่านั้น Save the Children Thailand ไม่อนุญาตให้บุคคลใดเรียกร้องและรับเงินบริจาคแทนมูลนิธิ และจะไม่ขอเงินบริจาคผ่านทางไลน์ หากท่านสงสัยว่าอาจจะกำลังถูกหลอกลวง กรุณาแจ้งตำรวจได้ทาง https://www.pct1599.net

Beware! There are currently fake websites and unauthorised LINE groups calling for donation, falsely claiming to be associated with Save the Children Thailand. Please be informed that our official website is http://thailand.savethechildren.net. We do not authorise any individuals to call for and accept donations on our behalf, and never ask for donations through LINE. If you have concerns that you are being deceived, please report directly to the police reporting channel - https://www.pct1599.net.

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112