ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ผู้ประสานงานโครงการประจำพื้นที่

 

มูลนิธิรักษ์เด็ก

(The Life Skills Development Foundation)

“พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสิทธิเด็ก”

ประกาศรับสมัครงาน ปี พ.ศ.2561

 

โครงการ “พัฒนาเยาวชน อำเภอฝาง” (Developing Migrant Adolescents through Life Skills, Sports and Participation – in Fang, Thailand / DMAP) พื้นที่ อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่

 

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการประจำพื้นที่       จำนวน 1 ตำแหน่ง 

คุณสมบัติ

 1. เป็นหญิงหรือชาย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย สามารถทำงานประจำสำนักงานสนามของมูลนิธิรักษ์เด็ก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  และเดินทาง ขึ้น-ลง พื้นที่ภูเขาสูงได้  
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการติดต่อประสานงานและทำงานร่วมกับองค์กร ภาคี หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้วยความเป็นกัลยาณมิตร
 4. มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน การส่งเสริมและพัฒนาสถานะบุคคล (Developing Migrant Adolescents) การปกป้องคุ้มครองเด็ก พัฒนาชุมชน หรือ สังคมสงเคราะห์ อย่างน้อย 2 ปี
 5. มีทัศนคติด้านบวกต่องานสิทธิเด็ก บทบาทหญิงชาย และความหลากหลายด้านชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
 6. มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อสังคมกับองค์กรสาธารณกุศลหรือองค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์ในระยะยาว
 7. ยอมรับหลักการทำงานและปฏิบัติต่อเด็กอย่างเคารพในสิทธิอันพึงมีพึงได้ของเด็ก ตามนโยบาย “การปกป้องคุ้มครองเด็ก” ของมูลนิธิรักษ์เด็ก
 8. หากสามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาเพิ่มขึ้น

 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

 1. เงินเดือนเริ่มต้น 12,500 บาท (พิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณ์)
 2. มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พักและเบี้ยอาหาร เมื่อต้องปฏิบัติงานค้างแรมนอกสำนักงาน
 3. มีประกันสังคม และประกันอุบัติเหตุกับประกันชีวิตเพิ่มเติมจากบริษัทเอกชน
 4. มีเงินสะสมสมทบเจ้าหน้าที่เพื่อการเกษียณงาน
 5. มีรถยนต์ของสำนักงานอำนวยความสะดวกในการทำงาน

 

ผู้ที่สนใจสมัครงาน โปรดส่งเอกสารดังรายการด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน                                                                         (มูลนิธิรักษ์เด็ก ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผู้สมัครที่ส่งเอกสารสมัครงานไม่ครบถ้วน)

 1. จดหมายสมัครงานที่ร่างด้วยตนเอง ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน ลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) และชื่อเต็ม รูปแบบเป็นทางการ
 2. ประวัติส่วนตัว การศึกษา พร้อมระบุชื่อผู้รับรองอย่างน้อย 2 คนซึ่งสามารถติดต่อและตรวจสอบได้
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาหลักฐานการศึกษา
 5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 6. อื่นๆ เช่น เอกสาร ผลงาน ใบประกาศเกียรติคุณ ฯลฯ ที่แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัครงาน

 

ส่งทางไปรษณีย์ :  *กรุณาระบุชื่อผู้ส่งและที่อยู่อย่างชัดเจน

ถึง          ผู้จัดการโครงการ “พัฒนาเยาวชน อำเภอฝาง” มูลนิธิรักษ์เด็ก                        

114/19 หมู่ 2 บ้านเจ็ดยอด ถนนชุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปาง ต.ช้างเผือก

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

 

 • ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานมูลนิธิรักษ์เด็กจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่อยู่ด้านบน
 • หรือ ส่งทางอีเมล์ / E-mail address : tlsdf@csloxinfo.com
 • โทร. 053 - 212757

ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นี้

 

Contact : tlsdf@csloxinfo.com


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Editorials

View more

Lasted contents

View more