The financial transfers after December 16, 2563, we will send you a receipt after the New Year.

สำหรับผู้ที่โอนเงินหลังวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ทางทีมงานจะส่งใบเสร็จหลังปีใหม่

Start your job search

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  (Project Coordinator)

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ)
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน
วางแผน จัดทำข้อเสนอ และดำเนินโครงการพิเศษต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจน ติดตาม และประเมินผลลัพธ์การดำเนินงาน เพื่อให้โครงการบรรลุได้ตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่วางไว้

กลุ่มงาน
Academic

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
     - จัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการและคำขอรับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประกอบการขออนุมัติจากผู้บริหาร ผ่านการหารือ และศึกษาข้อมูลจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และตัวอย่างโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - ดูแลการจัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการและวงเงินงบประมาณสำหรับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสม
     - ดำเนินงานในกิจกรรมของโครงการให้สำเร็จลุล่วง ด้วยการวางแผนงาน และระบบข้อมูลสำหรับการประสานงานติดต่อของเครือข่าย และ/หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
     - ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการทำเอกสารวิชาการ และ/หรือ เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการสำหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อาทิ ผู้สมัคร ผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัคร ผู้บริหารสถาบัน
     - ประสานงาน และสื่อสารอย่างเป็นทางการกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการ ทั้งในและต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
     - ร่างจดหมายทางการและอีเมล์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรม และวิทยากรอย่างเหมาะสม มีกาละเทศะ
     - สนับสนุนงานระบบข้อมูล เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารหลักสูตรพิจารณาวิเคราะห์คุณสมบัติผู้สมัครตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้และตัดสินใจได้ตามเงื่อนไขเวลา
     - สามารถเขียน และแปลบทความ ทั้งบทความเชิงวิขาการ สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
     - สามารถทำความเข้าใจสาระสำคัญของโครงการ และรวบรวมข้อมูล คัดกรองประเด็นสำคัญ เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์อื่นๆได้อย่างเหมาะสม โดยการทำงานร่วมกับส่วนงานภายในองค์กรได้อย่างเรียบร้อย
     - ติดตามผลการดำเนินงาน และรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานผลเพื่อนำเสนอให้กับคณะกรรมการบริหารฯ ได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงคุณภาพโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
     - การศึกษา: ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา : รัฐศาสตร์ บริหาร การจัดการ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - ประสบการณ์:  อย่างน้อย 3 - 5 ปี ด้าน : งานวิชาการ การจัดอบรมหลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
     - มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office / โปรแกรมการนำเสนองานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
     - 
สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และมีการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี
     - มีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงานโครงการกับทั้งใน และต่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ


แนวทางการวัดผล
     - ความสำเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานที่กำหนดและมีความต่อเนื่อง
     - ความสำเร็จของการมีเครือข่ายองค์กรในทุกระดับที่มีการสื่อสาร และกิจกรรมความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
     - การบริหารงบประมาณโครงการเป็นไปอย่างรัดกุม


HOW TO APPLY
ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

Contact : hr@tijthailand.org // 021189400 ext 116 - 117


ผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative content developerผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Editorials

เล่าเรื่อง ไทยเอ็นจีโอ ในบางแง่มุม
กลับมานั่งคิด เรื่องชุดนักเรียน
ปรากฏการณ์หลวงตาบุญชื่น
จอร์จ โซรอส
Real Sector
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจี้ผู้ตรวจการแผ่นดินสอบ ศบค.เหตุมาตรการรัฐแก้ไขโควิด-19 เอื้อนายทุน
สวรรค์บนดิน...
เล่าเรื่อง ไทยเอ็นจีโอ ในบางแง่มุม
ประธานาธิบดีทรัมป์ยุยงให้เกิดความรุนแรง พร้อมกับปฏิเสธไม่ยอมรับผลเลือกตั้ง
BRN วาทกรรมกรรมด้อยค่าต่อโต๊ะครู   ประชาชน “ค้านจะนะเมืองอุตสาหกรรม”
View more