ผู้ที่โอนค่าธรรมเนียมเว็บ thaingo.org หลังจากวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงินหลังปีใหม่

To who are transfer jobs fee after 13th December 2019, we will send receipt after New Year.

Start your job search

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  (Project Coordinator)

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ)
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน
วางแผน จัดทำข้อเสนอ และดำเนินโครงการพิเศษต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจน ติดตาม และประเมินผลลัพธ์การดำเนินงาน เพื่อให้โครงการบรรลุได้ตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่วางไว้

กลุ่มงาน
Academic

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
     - จัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการและคำขอรับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประกอบการขออนุมัติจากผู้บริหาร ผ่านการหารือ และศึกษาข้อมูลจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และตัวอย่างโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - ดูแลการจัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการและวงเงินงบประมาณสำหรับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสม
     - ดำเนินงานในกิจกรรมของโครงการให้สำเร็จลุล่วง ด้วยการวางแผนงาน และระบบข้อมูลสำหรับการประสานงานติดต่อของเครือข่าย และ/หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
     - ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการทำเอกสารวิชาการ และ/หรือ เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการสำหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อาทิ ผู้สมัคร ผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัคร ผู้บริหารสถาบัน
     - ประสานงาน และสื่อสารอย่างเป็นทางการกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการ ทั้งในและต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
     - ร่างจดหมายทางการและอีเมล์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรม และวิทยากรอย่างเหมาะสม มีกาละเทศะ
     - สนับสนุนงานระบบข้อมูล เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารหลักสูตรพิจารณาวิเคราะห์คุณสมบัติผู้สมัครตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้และตัดสินใจได้ตามเงื่อนไขเวลา
     - สามารถเขียน และแปลบทความ ทั้งบทความเชิงวิขาการ สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
     - สามารถทำความเข้าใจสาระสำคัญของโครงการ และรวบรวมข้อมูล คัดกรองประเด็นสำคัญ เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์อื่นๆได้อย่างเหมาะสม โดยการทำงานร่วมกับส่วนงานภายในองค์กรได้อย่างเรียบร้อย
     - ติดตามผลการดำเนินงาน และรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานผลเพื่อนำเสนอให้กับคณะกรรมการบริหารฯ ได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงคุณภาพโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
     - การศึกษา: ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา : รัฐศาสตร์ บริหาร การจัดการ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - ประสบการณ์:  อย่างน้อย 3 - 5 ปี ด้าน : งานวิชาการ การจัดอบรมหลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
     - มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office / โปรแกรมการนำเสนองานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
     - 
สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และมีการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี
     - มีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงานโครงการกับทั้งใน และต่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ


แนวทางการวัดผล
     - ความสำเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานที่กำหนดและมีความต่อเนื่อง
     - ความสำเร็จของการมีเครือข่ายองค์กรในทุกระดับที่มีการสื่อสาร และกิจกรรมความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
     - การบริหารงบประมาณโครงการเป็นไปอย่างรัดกุม


HOW TO APPLY
ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

Contact : hr@tijthailand.org // 021189400 ext 116 - 117


ผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative content developerผู้จัดการโปรเจค / Project manager