Start your job search

เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี

Organization : สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี

 

จำนวน  1 อัตรา

 

ระดับเงินเดือน    ตามโครงสร้างองค์กร

 

ลักษณะการทำงาน            

พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งพึ่งพาตนเองทางด้านอาหารและปัจจัยสี่

พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการสร้างความมั่นคงและปลอดภัยทางด้านอาหาร

สร้างสรรค์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาตนเองทางด้านอาหารได้

ช่วยดูแลงานด้านการพัฒนาพื้นที่อื่นๆ และระบบสาธารณูปโภค การบำรุงรักษาแหล่งเรียนรู้

ร่วมเป็นทีมวิทยากร/พี่เลี้ยง ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่างๆ

ร่วมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างการทำกิจกรรม

สรุปผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้และจัดทำรายงาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร              

1. อายุระหว่าง 35 - 50 ปี

2. วุฒิการศึกษาระดับปวช. / ปวส. (สาขาวิชาเกษตร ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ฯลฯ)

   หรือระดับปริญญาตรี (สาขาการเกษตร) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. เชื่อมั่นในหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งพาตัวเองในเรื่องอาหาร (หากมีประสบการณ์ด้าน  
   
เกษตรอินทรีย์ สามารถวางแผนการเพาะปลูก การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 4. มุ่งมั่นในการทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มจากตนเอง

               5. มีความกล้าหาญ และไม่กลัวที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่ชนบท

               6. อุปนิสัยรักธรรมชาติ ชอบความสงบเรียบง่าย(อยู่ง่ายกินง่าย) รักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง

               7. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด หรือปฏิบัติงานในวันหยุดได้

 

 

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 16 มกราคม 2563

Contact : adeqjob@hotmail.com


ผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative content developerเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer