There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

ประกาศรับสมัครงาน

Organization : มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

ประกาศรับสมัครงาน

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน   Labour Protection Network : LPN

“LPN เป็นองค์กรด้านแรงงานที่มุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิต คุ้มครองสิทธิ ความเสมอภาค
การพึ่งตนเอง และสรรค์สร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ

และกำลังต่อสู้เพื่อหยุดยั้ง โศกนาฏกรรมของมนุษย์ที่มีอยู่เบื้องหลังอาหารทะเลที่ไม่ยั่งยืน

 

การทำงานภายใต้วิสัยทัศน์องค์กร

ระดับท้องถิ่น

เราดำเนินการให้การช่วยเหลือกรณีเร่งด่วนถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ทะเล และปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากปัญหาการค้าแรงงานมนุษย์   และร่วมมือกับท้องถิ่นในการปกป้องคุ้มครองทางสังคมเด็กที่เป็นกลุ่มเปราะบาง มีความเสี่ยงต่อการคุกคามในชีวิต ร่างกายจิตใจ

และเราจะส่งเสริมสิทธิแรงงาน คุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือผู้รอดชีวิตจากการค้าแรงงานทาสในอุตสาหกรรมประมงไทยและข้ามชาติ

 

ระดับประเทศ

เราทำงานเชิงประสานความร่วมมือกับรัฐบาลไทย  ในการส่งแสริมการบังคับใช้กฎหมาย และการประมงของประเทศเพื่อการพัฒนาสภาพเงื่อนไขการทำงานของแรงงานให้ดีขึ้น

เราเป็นผู้นำแนวคิด และให้แนวทางปฏิบัติทางนโยบายแก่เครือข่ายระดับประเทศทั้งภาครัฐ องค์กรภาคธุรกิจถึงวิธีการป้องกันและแก้ไขการละเมิดสิทธิแรงงานในประเทศไทย รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานของเครือข่ายในฐานะผู้นำในภูมิภาค

 

ระดับนานาชาติ

เรากำลังพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรภาคประสังคมในและต่างประเทศ  กับเจ้าหน้าที่นักการฑูตจากทั่วโลก โดยเฉพาะรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านเมียนมา ลาว และกัมพูชา  รวมถึงองค์กรและสื่อนานาชาติเพื่อเป็นกระบอกเสียงเพื่อความเป็นธรรมให้กับแรงงานประมง

เครือข่ายในระดับนานาชาติมองเราในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านตลาดอาหารทะเลที่ช่วยให้การทำงานเพื่อส่งเสริมให้ห่วงโซ่อุปทานปราศจากแรงงานทาสประสบความสำเร็จ

ปี 2020 มูลนิธิฯ  มีความต้องการท่านที่สนใจมาร่วมกับทีมเราเพื่อขยายงานในการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มประชากรไทยและประชากรข้ามชาติสู่ภูมิภาคอาเซียนและมาตรฐานสากล

ปัจจุบัน มูลนิธิฯ มีตำแหน่งรับสมัครงาน ดังต่อไปนี้

 1. เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน                            1         ตำแหน่ง
 2. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานภาคสนาม               2        ตำแหน่ง
 3. เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์                       2        ตำแหน่ง
 4. เจ้าหน้าที่จัดหางบประมาณและระดมทุน      1         ตำแหน่ง

 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ธุรการ/การเงิน   1 ตำแหน่ง

เงินเดือน           ขั้นต้น 15,000  บาท หรือมากกว่าตามประสบการณ์

Background & Experience requirements

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่ต้องการ

 

 • ไม่จำกัดเพศ  อายุระหว่าง 23-35 ปี
 • การศึกษาวุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการธุรการ การจัดเอกสารและการเงิน
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel  และโปรมแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้เป็นอย่างดี  
 • สามารถทำงานอย่างละเอียดและมีความรอบคอบในการจัดการเอกสาร
 • มีความขยัน อดทนสูง รับผิดชอบ และซื่อสัตย์
 • มีอัธยาศัยดี มีทัศนคติที่ดี
 • มีจิตอาสา เสียสละเพื่อสังคม มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน รักความเป็นธรรม
 • มีทัศนคติเชิงบวกต่อกลุ่มประชากรข้ามชาติ
 • มีระเบียบวินัยตนเอง
 • สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้ (หยุดวันเสาร์)
 • มีความคล่องตัวสูง สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 1. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานภาคสนาม  3 ตำแหน่ง

เงินเดือน           ขั้นต้น  17,500 บาท หรือมากกว่าตามประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัครและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 25 - 40 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีจิตอาสา เสียสละเพื่อสังคม มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน รักความเป็นธรรม
 • มีทัศนคติเชิงบวกต่อกลุ่มประชากรข้ามชาติ
 • สามารถวิเคราะห์ปัญหา และทำงานในชุมชนแรงงานข้ามชาติ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่การเรียนรู้  สามารถออกแบบกิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้
 • มีระเบียบวินัยตนเอง
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม และสร้างทีมงานได้
 •  มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสังคม หรือทำงานองค์กรพัฒนาเอกชน ไม่น้อยกว่า  1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office โปรแกรมต่างๆ ได้
 • สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน พูดภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาพม่า หรือ กัมพูชา ลาว ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้ (หยุดวันเสาร์)  และทำงานล่วงเวลาได้
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที

 

               ความสามารถในการปฏิบัติงาน

 • ความสามารถในการวิเคราะห์งาน และการสร้างความสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร 
 • ความสามารถในการจัดทำโครงการและพัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน
 • ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการและมีพันธกิจต่องานที่ออกแบบวางแผน และที่ได้รับมอบหมาย
 • ความสามารถเป็นผู้นำและดำเนินการอย่างเป็นทีมงาน
 • ความสามารถในการควบคุมงานและการปรับปรุงงาน
 • ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 • ความรู้ความสามารถในการจัดองค์กรอย่างมีประสิทธิผล
 • ความสามารถในการแก้ไขปัญหา  การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งได้

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

การประสานงาน

 • การประสานงานกับภาคีภาครัฐ   สถานประกอบการ ธุรกิจภาคเอกชน  กลุ่ม องค์กรในชุมชนไทยและกลุ่มเครือข่ายทางสังคมแรงงานข้ามชาติ ที่เกี่ยวข้องได้
 • ประสานงานกับแรงงานข้ามชาติในชุมชน กลุ่มการเรียนรู้ในชุมชน    ศูนย์เตรียมความพร้อมในโรงเรียน และสถานประกอบการในกรณีขอการมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างมีเป้าหมาย
 • ประสานงาน และพัฒนา หรือสนับสนุนให้เกิดการบริการของรัฐตามที่สิทธิที่พึงมีพึงได้ของเด็ก  แรงงานเด็ก และแรงงานข้ามชาติ ให้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประสานงาน และพัฒนา หรือสนับสนุนให้เกิดการบริการของภาคธุรกิจเอกชน ที่ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการแก้ไขปรับปรุงดีขึ้น
 • เตรียมกลุ่มเด็ก และเยาวชน หรือแรงงานในชุมชนเป้าหมายเพื่อสามารถดำเนินกิจกรรมในสำนักงาน  หรือในพื้นที่ปฏิบัติภาคสนามได้

 

การจัดกระบวนการเรียนรู้

 • จัดกระบวนการเรียนรู้  อำนวยความสะดวกการเรียนรู้ การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และทักษะ ด้านการส่งเสริมคุ้มครองเด็ก  การศึกษาเพื่อป้องกันการใช้แรงงานเด็ก    แรงงานบังคับ การป้องกันการค้ามนุษย์  เป็นต้น
 • เตรียมกลุ่มเป้าหมายในศูนย์การเรียนรู้ ในศูนย์เตรียมความพร้อมเด็ก ในโรงเรียนของรัฐ และจัดกระบวนการศึกษาเรียนรู้แก่กลุ่มประชากรข้ามชาติในชุมชนเป้าหมาย
 • ออกแบบ  สร้างสรรค์ การฝึกอบรม และพัฒนารูปแบบกิจกรรมใหม่ ๆ  สื่อการเรียนรู้ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วถึง
 • จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความตระหนัก แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น การสนทนากลุ่มย่อย   Small  Group   Discussion  การให้ความรู้ตัวต่อตัวแก่กลุ่มเป้าหมาย
 • การพัฒนา ส่งเสริมการอยู่ร่วมในสังคม  การพึ่งตนเอง ในมิติต่างๆ  การปรับทัศนคติทางสังคมในชุมชนไทย และชุมชนแรงงานข้ามชาติ
 • บันทึกงานภาคสนาม  มีทักษะการเขียนรายงานปฏิบัติงานและรายงานผลโครงการ

 

 

 

 1. เจ้าหน้าที่ นักสังคมสงเคราะห์ 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน           ขั้นต้น 19,000 บาท   หรือมากกว่าตามประสบการณ์

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่ต้องการ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือสูงกว่า  ในสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
 • มีจิตอาสา เสียสละเพื่อสังคม มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน รักความเป็นธรรม
 • มีทัศนคติเชิงบวกต่อกลุ่มประชากรข้ามชาติ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานให้คำปรึกษา  ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาถูกละเมิดสิทธิในชีวิตร่างกาย จิตใจ และหรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ต่ำกว่า  1-2 ปี
 • สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน พูดภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม และสร้างทีมงานได้
 • สามารถจัดระบบให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินได้
 • สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้ (หยุดวันเสาร์)  และทำงานล่วงเวลาได้
 • มีคล่องตัวสูง สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ Responsibility

 • ให้บริการและให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ  บำบัดฟื้นฟู แก้ไขปัญหา ดำเนินการสังคมสงเคราะห์ในด้านต่างๆ  ที่ถูกต้องเหมาะสม
 • รวบรวม  บันทึก  ประมวล สรุป จัดเก็บข้อมูล  จัดลำดับความรุนแรงของปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ วางแผนการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา   และสถิติเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์
 • ส่งเสริม สนับสนุน และปกป้องคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต แก่ผู้รับบริการสงเคราะห์
 • วางแผนงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในและต่างประเทศ รวมถึงการดำเนินการส่งต่อคุ้มครองทางกฎหมายได้
 • ศึกษาวิจัย จัดทำรายงาน ทำฐานข้อมูลเพื่อใช้สำหรับวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • จัดกระบวนการศึกษา เรียนรู้ และกิจกรรมฝึกอบรมแก่บุคคลากรในและนอกองค์กรได้

 

 

 

 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหาและระดมทุน 

 

เงินเดือน           ขั้นต้น  22,000  บาท  หรือมากกว่าตามประสบการณ์

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่ต้องการ

 

 • ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง  30- 45ปี
 • มีจิตอาสา เสียสละเพื่อสังคม มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน รักความเป็นธรรม
 • มีทัศนคติเชิงบวกต่อกลุ่มประชากรข้ามชาติ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม และสร้างทีมงานได้
 • มีความกระตือรือร้นที่จะขจัดการละเมิดทางสิทธิมนุษยชน และต่อสู่เพื่อความยุติธรรมให้กับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
 • สามารถใช้ภาษาไทยและอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีทักษะในการสื่อสารผ่านการเขียนและพูดที่ดีเลิศ
 • มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีเลิศ
 • มีระเบียบวินัยตนเอง
 • หากมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับ LPN จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง (การเขียนขอทุน การระดมทุน การจัดการแบบไม่แสวงหาผลกำไร และการพัฒนาแบบไม่แสวงหาผลกำไร ฯลฯ)
 • มีประสบการณ์ 5-7 ปีด้านการพัฒนาทางการเงินแบบไม่แสวงหาผลกำไร
 • สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้ (หยุดวันเสาร์)  และทำงานล่วงเวลาได้
 • มีคล่องตัวสูง สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที

สวัสดิการโดยรวม
 

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ และหรือประกันสุขภาพ
 • การปรับฐานเงินเดือนประจำปี กรณีมีการจ้างงานต่อเนื่อง

วิธีการสมัคร:

ส่งจดหมายแนะนำตัว พร้อมรายละเอียดประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้อง

ส่งมายัง  มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

เลขที่   25/17-18 หมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง ถนนสหกรณ์ ตำบลบางหญ้แพรก  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

หรือสามารถส่งทาง    E-Mail : patimalpn2012@gmail.com

ภายในวันที่  15  มีนาคม กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์จะได้รับการติดต่อไปภายในวันที่  22 มีนาคม 2563

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่  คุณปฏิมาตั้งปรัชญากูล  โทรศัพท์ 034 434 726, 084 121 1609, 086 163 1390
ดูข้อมูลองค์กรเพิ่มเติมได้ที่ LPNFOUNDATION.ORG

 

Contact : patimalpn2012@gmail.com


บัญชี / Accountantการเงิน / Financierเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerระดมทุน / Fundraisingเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer