There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

นักกายภาพบำบัด

Organization : ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ

ประกาศ

 

               ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการเป็นองค์กรด้านคนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (ระดับ ดีมาก)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ที่ดำเนินงานช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวที่ด้อยโอกาส  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา อาชีพ กีฬา การมีส่วนร่วมในสังคม  และการเข้าถึงสวัสดิการตามสิทธิของคนพิการ  โดยมีบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้คำแนะนำและช่วยพิทักษ์สิทธิผู้พิการ   ปัจจุบันศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการได้ดำเนินงานร่วมกับชุมชนกว่า 50 หมู่บ้านใน 4 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน (อ.แม่สะเรียง อ.สบเมย อ.แม่ลาน้อย  อ.ขุนยวม)  จัดบริการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัวทั้งเชิงรุกและรับโดยไม่เลือกปฏิบัติ        เป้าหมายหลักของการดำเนินงานคือ  “ ให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ทุกด้าน พัฒนาเครือข่ายองค์กรด้านคนพิการ คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ”

 

ขณะนี้มีความต้องการผู้ร่วมงานเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง  

 

นักกายภาพบำบัด                             จำนวน                 1                            อัตรา 

 

บทบาทหน้าที่

 1. ร่วมกับครอบครัวจัดทำแผนการบำบัดระยะสั้น - ระยะยาว ให้แก่ผู้มารับบริการที่ศูนย์และในชุมชน
 2. ร่วมกับครอบครัว นักวิชาชีพสาขาต่างๆ จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล เพื่อวางแผนการศึกษาให้เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนพิการ
 3. ประเมินความสามารถ พัฒนาแผนการบำบัดฟื้นฟูสำหรับเด็กพิการตามศักยภาพ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ
 4. รับผิดชอบในการเขียนรายงาน การติดตาม ประเมินผล และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับด้านการบำบัดฟื้นฟู
 5. จัดทำเอกสารประกอบการสอน การอบรมและสื่อประชาสัมพันธ์งานบำบัดฟื้นฟู
 6. ติดตาม เยี่ยมเยียน ประเมินผลเด็กพิการและครอบครัวในชุมชน
 7. อบรมให้ความรู้บุคลากรในหน่วยงานและองค์กรอื่นๆตามความเหมาะสม
 8. ประสานงานกับโรงเรียน โรงพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือคนที่พิการ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 9. เป็นที่ปรึกษา จัดกิจกรรมและสันทนาการ นำกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการ
 10. เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมต่างๆในงานที่เกี่ยวข้อง
 11. สนับสนุนช่วยเหลือ การดำเนินงานและกิจกรรมอื่นๆของศูนย์

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชายหรือหญิง
 • สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี กายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
 • มีประสบการณ์การฝึกงานหรือมีประสบการณ์ทำงานกับคนพิการทุกประเภท
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสนใจและรักในงานด้านการให้ความช่วยเหลือคนพิการทั้งในศูนย์ฯและชุมชน
 • มีความเข้าใจสถานการณ์การทำงานด้านสิทธิเด็ก เด็กพิการ และคนพิการ
 • มีความเข้าใจและสามารถทำงานบนพื้นฐานของความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม ที่แตกต่างของคนในท้องถิ่น (ชนเผ่า)
 • สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแก่เด็กพิการ
 • มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมและสันทนาการต่างๆ
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆเป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีความอดทนและสามารถทำงานนอกเวลาได้
 • มีใจรักในการเรียนรู้ มีความคิดเห็นสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ (ถ้ามี)

 

 

ผู้สนใจส่งประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและประสบการณ์  พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา มาที่

               ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ แม่สะเรียง

               195 ถ.แหล่งพาณิชย์ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  58110

 โทร/แฟกซ์ 0 -5368-1373 Email:admin@cdpdthailand.org

               หมดเขตรับสมัคร : วันที่ 27 มีนาคม 2563 

                (ผู้ที่ผ่านการพิจารณา ทางศูนย์ฯจะติดต่อกลับไปเพื่อนัดสอบสัมภาษณ์และทำการทดสอบต่อไป)

Contact : admin@cdpdthailand.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer