There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและระดมทุน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:

 1. เป็นผู้นำ และกำหนดเป้าหมายสำหรับทีมระดมทุน
 2. กำกับ ดูแลกลยุทธ์ของสื่อโซเชียลมีเดีย
 3. สร้างแคมเปญที่สร้างสรรค์ เพื่อประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ ให้เป็นที่รู้จัก และระดมทุนในประเทศไทย
 4. ร่าง และยื่นโครงการขอทุน
 5. ควบคุม และบริหาร งบประมาณของแผนกการตลาดและระดมทุน
 6. บริหารจัดการ และเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อสร้างเครือข่าย

คุณสมบัติ:

 1. ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการประชาสัมพันธ์การระดมทุนหรือสาขาที่เกี่ยวข้องใด ๆ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริญญาโท)
 2. ประสบการณ์อย่างน้อย 6 ปีในการทำงานเกี่ยวกับการขาย การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ 3 ปี ในการหาทุน
 4. มุ่งเน้นงานรายบุคคล
 5. สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานด้วยตนเองได้ดี
 6. มีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยมกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะการโน้มน้าวใจดีเยี่ยม
 8. มีทักษะเกี่ยวกับการทำงานในองค์กรที่ดี
 9. มีภาวะการเป็นผู้นำ
 10. มีทักษะการสื่อสารทั้งทางวาจาและทางโทรศัพท์ที่ดียอดเยี่ยม
 11. สามารถขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

เจ้าหน้าที่การตลาดและระดมทุน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:

 1. ทำวิจัยเกี่ยวกับการค้นหาผู้สนับสนุนที่มีศักยภาพ
 2. เขียนโครงการหาทุน และยื่นโครงการดังกล่าวให้กับแหล่งทุน หรือองค์กรต่าง ๆ
 3. สร้างกิจกรรมทางการตลาด หรือกิจกรรมในการระดมทุนเพื่อนำไปสู่การถวาย
 4. พัฒนากิจกรรมในการระดมทุน
 5. จัดทำ จัดเก็บ รักษา ข้อมูลผู้สนับสนุน
 6. ฝึกอบรมอาสาสมัคร

คุณสมบัติ:

 1. อนุปริญญาสาขาประชาสัมพันธ์ การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการหาทุน การขาย หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการตลาด
 3. มุ่งเน้นงานรายบุคคล
 4. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ
 5. มีทักษะในการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
 6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะการโน้มน้าวใจดีเยี่ยม
 7. มีทักษะเกี่ยวกับการทำงานในองค์กรที่ดี
 8. มีทักษะการสื่อสารทั้งทางวาจาและทางโทรศัพท์ที่ดียอดเยี่ยม
 9. สามารถขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

เจ้าหน้าที่บัญชีและธุรการ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:

 1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการบัญชีและการเงินขององค์กร กฎหมายทางการเงิน และภาษี
 2. สร้าง รวบรวม วิเคราะห์ บันทึก รายงานข้อมูลทางการเงิน และภาษีขององค์กร สร้างรายงานเป็นระยะ ๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน ฯลฯ
 3. ทำการตรวจสอบ และแก้ไขความคลาดเคลื่อนของข้อมูลทางการเงินขององค์กร
 4. การจัดการบัญชีขององค์กร และการจัดทำงบการเงิน
 5. การจัดการหรือมอบหมายงานธุรการพื้นฐาน เช่น การจัดเตรียมพื้นที่การประชุม เอกสาร การนำเสนอ การส่งจดหมาย ตอบรับอีเมล โทรศัพท์ และการป้อนข้อมูล
 6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 1. เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป เป็นคริสเตียน และรับบัพติสมาในน้ำแล้ว
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 2 ปี
 4. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
 5. มีความสามารถในการสรุปประเด็นการสื่อสารที่ถูกต้องและชัดเจน มีประสบการณ์ในการบันทึกข้อมูล เช่น การบันทึกรายงานการประชุม
 6. มีความสามารถในการประสานงานและการจัดการประชุม
 7. มีความสามารถในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน
 8. สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 9. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีทัศนคติการทำงานแบบจิตอาสา
 10. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office, e-Mail, Internet ได้เป็นอย่างดี
 11. สามารถขับรถจักรยานยนต์, รถยนต์ได้  และมีใบอนุญาตขับขี่

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา(จิตวิทยาเด็ก) ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:

 1. ประเมินเด็กผ่านการสนทนาอย่างละเอียด การสัมภาษณ์ และการสังเกต เพื่อกำหนดการทดสอบเหมาะสม
 2. วินิจฉัยความผิดปกติทางจิตใจ และอารมณ์ของเด็ก
 3. สร้างแผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษาในการใช้ยาหรือบริการอื่น ๆ
 4. หารือเกี่ยวกับแผนการรักษากับผู้ป่วยเป็นประจำเพื่อระบุข้อบกพร่อง หรือแนวทางในการปรับปรุง
 5. ให้ความรู้ และกลไกการเผชิญปัญหาที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้เด็กผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้
 6. วางแผนกิจกรรมในวันเสาร์ สำหรับเด็กและเยาวชนในบ้านพักเรดิออน เพื่อช่วยพัฒนาทักษะในการดำรงชีวิต
 7. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้สามารถใช้ในพันธกิจของมูลนิธิฯ ได้
 8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 1. ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาจิตวิทยา สังคมสงเคราะห์หรือการให้คำปรึกษา
 2. ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในฐานะที่ปรึกษามืออาชีพ
 3. มีประสบการณ์ในการทำงานกับเด็ก หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ การถูกทอดทิ้ง การทารุณกรรมเด็ก ความรุนแรงในครอบครัว สุขภาพจิต และการใช้สารเสพติดจากผู้ปกครอง
 4. มีทักษะในการให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับสิ่งที่เด็กพูด เข้าใจปัญหา ถามคำถาม และไม่ขัดจังหวะอย่างไม่เหมาะสม
 5. รับรู้ปฏิกิริยาของเด็ก และทำความเข้าใจว่าทำไม เด็กถึงมีปฏิกิริยาตอบสนองเช่นนั้น
 6. ทักษะการสื่อสารด้วยวาจา และการเขียนที่ยอดเยี่ยม
 7. มีทัศนคติที่ดีในการเอาใจใส่เด็กที่มีปัญหา และช่วยเหลือพวกเขาให้สามารถเปิดใจได้
 8. มีทักษะในการบริหารจัดการเวลาที่ดี
 9. มีภาวะความเป็นผู้นำ

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมแนบ Resume อย่างละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา

สิ่งที่อยากให้เขียนใน Resume

 • คุณนับถือศาสนาอะไร?
 • เงินเดือนล่าสุดที่คุณได้รับ?
 • คุณพร้อมเริ่มงานได้เมื่อไหร่?

 

 

สามารถส่งเอกสารการสมัครงานผ่าน 2 ช่องทาง

 

 

 1. ส่งใบสมัครและ Resume เป็น digital file ทาง E-mail : nonthach@radion-international.org
 2. ทางไปรษณีย์ : ที่อยู่สำนักงานใหญ่ มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล 171 หมู่ 5 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 053-448630 , 063-6255173
เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 – 17:00 น. 

Contact : nonthach@radion-international.org


บัญชี / Accountantการเงิน / Financierเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerระดมทุน / Fundraisingนักกิจกรรม / Activistผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Editorials

ทำไมผมต้องไป  ม็อบ....
สุราปลดแอก
คำถามถึง นักรัฐศาสตร์
ความซะใจเล็กๆ มักเป็นจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 16 ทศวรรษใหม่ของขบวนการสื่อเอ็นจีโอไทย
View more

Lasted contents

โรงโม่ไม่ยอมถอย สั่งเก็บหัวหน้าพรรคสามัญชน เหยื่อสังหารรายที่ 5
ศรีสุวรรณแย้งเลขา กกต.ตัดตอน 31 พรรคการเมืองกู้เงินจ่อยื่น 7 กกต.ส่งศาล รธน.วินิจฉัย
เชิญร่วมงานรำลึกและปาฐกถา 14 ตุลา ประจำปี 2563 วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563
ศรีสุวรรณจี้กรมศิลป์-ผอ.เขตพระนครเอาผิด 18 แกนนำม็อบชังชาติ
แถลงการณ์​ ฉบับที่​ 6 คำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้  และคำขอต่ออายุใบประทานบัตร​  เพื่อทำเหมืองหินปูน​  ต้องถูกยกเลิก
View more