There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

Project Coordinator, Research Analyst

HAND Social Enterprise วิสาหกิจเพื่อสังคม มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารจัดการโครงการพร้อมให้คำปรึกษาโครงการสร้างเสริมธรรมาภิบาลและพัฒนาเครื่องมือต่อต้านคอร์รัปชัน 

เปิดรับเพื่อนร่วมงานรุ่นใหม่ที่สนใจ และพร้อมจะนำความรู้ ความสามารถมาร่วมแก้ปัญหาสังคม และพัฒนาตนเองไปด้วยกันในตำแหน่ง 

- Project Coordinator 1 ตำแหน่ง

- Research Analyst 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน และคุณสมบัติดังนี้

1. Project Coordinator (ประสานงานโครงการ) 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา (อายุระหว่าง 23-30 ปี)
- มีความสนใจในการแก้ปัญหาสังคม
- มีทักษะในการประสาน การจัดการ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีทักษะในการจับประเด็น สามารถนำมาวิเคราะห์ และสรุปได้
- มีทักษะการสื่อสาร บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้าแสดงความคิดเห็น
- สามารถทำงานเอกสารที่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบได้
- ใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Excel ได้ดี
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงาน
- ประสานงาน สื่อสารข้อมูล ข่าวสาร แผนงานของงานที่รับผิดชอบให้แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด
- ติดตามประเมินผลโครงการ พร้อมทำรายงานสรุปโครงการ
- จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เช่น แผนงานโครงการ ข้อเสนอโครงการ เอกสารการประชุม เป็นต้น
- จดบันทึก จัดทำสรุปประชุม รายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ
- ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2. Research Analyst 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน 18,000 - 23,000 บาท

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา (อายุระหว่าง 23-30 ปี)
- มีทักษะการเขียนงานวิชาการ สามารถจับประเด็น สามารถนำมาวิเคราะห์ และสรุปได้
- มีความสนใจในประเด็นทางสังคม
- ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Powerpoint ได้ดี
- มีทักษะในการประสาน และการจัดการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- มีพื้นฐานความเข้าใจในงานวิจัย และการประยุกต์นำเอางานวิจัยมาวิเคราะห์ใช้ประโยชน์
- มีทักษะการสื่อสาร บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้าแสดงความคิดเห็น
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง พูด อ่านจับใจความ เขียนจดหมาย)
- มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย อย่างน้อย 1 ปี

ลักษณะงาน
- ดำเนินการศึกษาค้นคว้างานวิจัยอย่างมีระบบ และตามระเบียบแบบแผนวิธีการวิจัย สามารถออกแบบ และวางแผนโครงการวิจัย รวมทั้งดำเนินงานวิจัยจนเสร็จสิ้นได้ผลงานวิจัยออกเผยแพร่สู่สาธารณะ
- ประสานงาน สื่อสารข้อมูล ข่าวสาร แผนงานของงานที่รับผิดชอบให้แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ
- สนับสนุนกระบวนการทำงานทางวิชาการ เช่น การจัดประชุม ดูแลเนื้อหาการประชุม สรุปและติดตามความก้าวหน้าของการประชุมเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกัน
- สรุปข้อมูลเพื่อผลิต/เผยแพร่ข้อมูลวิชาการ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้อง
- ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ทำงาน : HAND Social Enterprise ซ.ทองหล่อ 13 (www.hand.co.th)

วัน เวลาในการทำงาน: จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.

วิธีการสมัคร : ส่ง CV แจ้งตำแหน่งที่สนใจ พร้อมแนบผลงานมาได้ที่ HR@hand.co.th

สอบถามเพิ่มเติม : www.facebook.com/HANDenterprise/messages

Contact : HR@hand.co.th


ผู้ประสานงาน / Coordinatorผู้ช่วย / Assistantนักวิจัย / Researcher

Editorials

สังคมปริแตก
สวัสดิการ
คนสองโลก
ทำไมผมต้องไป  ม็อบ....
สุราปลดแอก
View more

Lasted contents

อย่าตายก่อน
รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2563 (Media Awards 2020)
ไล่บี้ไม่ถอย! ชาวบ้านยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการสอบสวนฯ ขอให้เอาผิดกับประธานสภาฯ ให้ถึงที่สุด และต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้สมรู้ร่วมคิด
แอมเนสตี้แถลงหลังมีการสั่งปิด “ทุกแพลตฟอร์ม” ของวอยซ์ทีวี
การแก้ผังเมือง จากสีม่วงเป็นเขียวเพื่อ จะนะเมืองอุตสาหกรรม : ต้องมีการศึกษาก่อนอนุมัติ?
View more