ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิชาการ - Technical Assistant (TA)

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิชาการ  - Technical Assistant (TA)

Organization : มูลนิธิรักษ์ไทย : A member of CARE International.

รับสมัครงาน 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิชาการ -Technical Assistant (TA)  จำนวน  2  ตำแหน่ง

พื้นที่ภาคใต้

ประจำสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล

ประจำสำนักงานปัตตานี:ดำเนินงานจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

1.         ร่วมบริหารโครงการกับผู้บริหารโครงการหลัก ในส่วนกลาง  และดูภาพรวมการดำเนินของ ผู้รับทุนรองในภาคใต้ที่ได้รับการมอบหมาย

2.         ประสานงานสนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ เป้าหมาย โครงการ ในระดับพื้นที่ องค์กรรับทุนรอง ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน องค์กร  4  จังงหวัด กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด และดูภาพรวมงานองค์กรผู้รับทุนรอง

3.         การสนับสนุน งานด้านเทคนิควิชาการ การบริหารจัดการ บัญชีการเงิน การดำเนินงานโครงการ ในระดับพื้นที่ต่อองค์กรผู้รับทุนรอง

4.         เป็นที่ปรึกษา  พี่เลี้ยง การประสานงานกับหน่วยงานรัฐและองค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินกิจกรรมร่วมของกลุ่มประชากร 

5.         ส่งเสริมพัฒนาความสามารถของผุ้รับทุนรองในโครงการและการปรับปรุงกระบวนการภายในและการเสริมสร้างและพัฒนาทีมงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการที่มีประสิทธิภาพ

6.         การสนับสนุน การติดตามความก้าวหน้า   และรายงาน ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามระบบรายงานโครงการ และการลงตรวจสอบภายในภายนอก

7.         การสรุปบทเรียนการทำงานและการสนับสนุนการดำเนินงาน

 

คุณสมบัติ

1.         วุฒิปริญาตรีขึ้นไป  ด้านพัฒนาสังคมศาสตร์  สังคมศาสตร์  จิตวิทยา  สาธารณสุขศาสตร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.         มีประสบการณ์การทำงานด้านงานเอดส์  ด้านการบริหารโครงการ  การประสานงานกับหน่วยงาน และการติดตมประเมินผล  รวมทั้งการเป็นกระบวนกร/วิทยากร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3.         สามารถปฏิบัติงานภาคสนามได้ เดินทางต่างจังหวัด   ขับรถยนต์  หรือมอเตอร์ไซด์ได้  มีใบขับขี่

4.         สามารถใช้คอมพิวเตอร์ world Excel

5.         สามารถรับผิดชอบการเขียนการทำรายงานได้

6.         มีความคิดสร้างสรรค์ และทักษะเฉพาะ 

7.         สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดและ นอกเวลาทำการได้ตามความเหมาะสม

สวัสดิการ:
- ประกันสังคม                                    - ประกันกลุ่ม (+ค่าทันตกรรม)
- วันหยุดพักร้อน                                 - ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00น. , 9.00-18.00 น.                 
- การฝึกอบรม         
                                      

 

Contact : ส่ง RESUME เพื่อสมัครงาน ได้ที่อีเมล hrrecruit@raksthai.org โทรศัพท์ : 063 642 6587 , 02 014 7322 ต่อ 103


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerผู้ช่วย / Assistant

Editorials

View more

Lasted contents

View more