Start your job search

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำ พื้นที่ 7 จังหวัด

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำ พื้นที่ 7 จังหวัด

Organization : มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ลักษณะงาน

 1. การประสานงาน/เอื้อกระบวนการ ให้เครือข่าย/หุ้นส่วนร่วมพันธกิจ ในพื้นที่การทำงาน ที่รับผิดชอบ
 2. การจัดการงบประมาณปีและดำเนินกิจกรรมเพื่อใช้งบประมาณตามแผนงบประมาณที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การจัดทำข้อมูลโครงการในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อสนับสนุนการออกแบบแผนการทำงาน
 4. รวมทั้งจัดทำรายงาน

 

คุณสมบัติ

 1. มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายขึ้นไป
 2. มีทักษะในการสื่อสารและความสามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
 3. มีทักษะและความสามารถวางแผนงบประมาณประจำปี การออกแบบและดำเนินกิจกรรม
 4. มีทักษะและความสามารถในการติดตามความคืบหน้าของผลการดำเนินงานและการเขียนรายงาน
 5. มีทักษะในเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น word, excel เป็นต้น
 6. มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน หรือ สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง

 

พื้นที่ ที่เปิดรับสมัคร

 1. เมืองปาน  จังหวัดลำปาง
 2. แม่สะเรียง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 3. ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 4. ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
 5. ภูสิงห์   จังหวัดศรีสะเกษ
 6. สังขะ  จังหวัดสุรินทร์
 7.  ลำเลียง จังหวัดระนอง
 8. ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
 9. ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
 10. คุระบุรี จังหวัดพังงา

Contact : thitinun_klebchan@wvi.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activist