ผู้ที่โอนค่าธรรมเนียมเว็บ thaingo.org หลังจากวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงินหลังปีใหม่

To who are transfer jobs fee after 13th December 2019, we will send receipt after New Year.

Start your job search

องค์กรแคร์แมท เชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายตำแหน่ง

องค์กรแคร์แมท เชียงใหม่  เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ที่ไม่แสวงผลกำไร ดำเนินงานด้านป้องกัน การดูแลและสนับสนุนกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย สาวประเภทสองและพนักงานบริการให้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีและเอดส์ โดยได้รับการรับรองโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ทะเบียนเลขที่ ๑๗๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ และดำเนินการจดทะเบียนเป็นคลินิกเทคนิคการแพทย์แคร์แมท เชียงใหม่ ใบอนุญาตเลขที่ 50107000562 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการป้องกันเอชไอวี/เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภายใต้กลยุทธ์ RRTTPR (Reach Recruit Test Treat Prevention Retain) ที่เป็นรูปแบบการตรวจที่สามารถทราบผลภายในวันเดียว บริการช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านกาย,ใจ สังคม ประสานงานเพื่อให้ผู้มีผลเลือดบวกเข้าสู่ระบบการรักษาด้วยยาต้านไวรัส การติดตามดูแลสนับสนุนเพื่อประเมินพฤติกรรมเสี่ยง การดูสุขภาพของผู้รับบริการทั้งผลเลือดบวกและลบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับบริการมีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตที่ดี

ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมงาน ดังนี้

 • ผู้จัดการคลินิก  จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • เจ้าหน้าที่ให้การปรึกษา  จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • เจ้าหน้าที่ภาคสนาม  จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • เจ้าหน้าธุรการ  จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

รายละเอียด

ผู้จัดการคลินิก  จำนวน 1 ตำแหน่ง

บทบาท : บริหารจัดการคลินิกเทคนิคการแพทย์แคร์แมท เชียงใหม่ สนับสนุน /ส่งเสริม และวางแผนติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้เกิดการพัฒนาบริการที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มประชากรหลัก

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ  30 – 45 ปี
 • ค่าตอบแทนตามโครงสร้างองค์กร

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องงานเอดส์และสุขภาพ 2 - 3 ปีขึ้นไป  หากมีประสบกาณ์ด้านบริหารจัดการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทักษะในการสื่อสารที่ดี  มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมหรือทำงานล่วงเวลา  และการออกภาคสนาม
 • ทักษะด้านภาษา และการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 052-005458 / 099-2416419/ 090-2655792

ส่งหลักฐานการสมัครงานได้ด้วยตัวเอง ที่องค์กรแคร์แมท เชียงใหม่ เลขที่ 257/102,103 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 หรือทาง E-mail satayu.lapter@gmail.com / natnop123cm@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 9 – 25 ธันวาคม 2562

 

เจ้าหน้าที่ให้การปรึกษา  จำนวน 1 ตำแหน่ง

บทบาท : บริการให้การปรึกษาด้านเอชไอวีและสุขภาพแก่กลุ่มประชากรหลัก  วางแผนและติดตามสนับสนุนให้กลุ่มประชากรหลักมีการดูแลสุขภาพเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • ค่าตอบแทนตามโครงสร้างองค์กร

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องงานเอดส์และสุขภาพ 1-2 ปี ขึ้นไป  หากมีประสบกาณ์ด้านการให้การปรึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทักษะในการสื่อสารที่ดี  มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมหรือทำงานล่วงเวลา  และการออกภาคสนาม
 • ทักษะด้านภาษา และการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม โปรแกรม Microsoft office

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 052-005458 / 099-2416419/ 090-2655792

ส่งหลักฐานการสมัครงานได้ด้วยตัวเอง ที่องค์กรแคร์แมท เชียงใหม่ เลขที่ 257/102,103 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 หรือทาง E-mail satayu.lapter@gmail.com / natnop123cm@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 9 – 25 ธันวาคม 2562

 

 

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม   จำนวน 1 ตำแหน่ง

บทบาท : บริการให้ข้อมูลด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันและการเห็นความสำคัญของการตรวจเลือดอย่างสม่ำเสมอ ของกลุ่มประชากรหลัก ทั้งรูปแบบเชิงพื้นที่และสื่อสังคมออนไลน์

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 25 - 30 ปี
 • ค่าตอบแทนตามโครงสร้างองค์กร

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องงานเอดส์และสุขภาพ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • ทักษะในการสื่อสารที่ดี  มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมหรือทำงานล่วงเวลา  และการออกภาคสนาม
 • ทักษะด้านการใช้สื่อออนไลน์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงานกับกลุ่มประชากรหลัก  และการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 052-005458 / 099-2416419/ 090-2655792

ส่งหลักฐานการสมัครงานได้ด้วยตัวเอง ที่องค์กรแคร์แมท เชียงใหม่ เลขที่ 257/102,103 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 หรือทาง E-mail satayu.lapter@gmail.com / natnop123cm@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 9 – 25 ธันวาคม 2562

 

เจ้าหน้าธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

บทบาท : สนับสนุนการทำงานด้านเอกสาร/ธุรการแก่เจ้าหน้าที่  จัดระบบเอกสารภายในสำนักงาน  บันทึกข้อมูลผู้รับบริการ (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลเลือด) เป็นผู้ช่วยด้านการเงินและบัญชีในการออกภาคสนาม

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ ไม่เกิน 30 ปี
 • ค่าตอบแทนตามโครงสร้างองค์กร

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องานด้านงานเอกสาร/ธุรการ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • ทักษะในการสื่อสารที่ดี  มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมหรือทำงานล่วงเวลาและการออกภาคสนาม
 • ทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 052-005458 / 099-2416419/ 090-2655792

ส่งหลักฐานการสมัครงานได้ด้วยตัวเอง ที่องค์กรแคร์แมท เชียงใหม่ เลขที่ 257/102,103 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 หรือทาง E-mail satayu.lapter@gmail.com / natnop123cm@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 9 – 25 ธันวาคม 2562

 

Contact : satayu.lapter@gmail.com


บัญชี / Accountantการเงิน / Financierเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerผู้จัดการโปรเจค / Project manager