The financial transfers after December 16, 2563, we will send you a receipt after the New Year.

สำหรับผู้ที่โอนเงินหลังวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ทางทีมงานจะส่งใบเสร็จหลังปีใหม่

Start your job search

องค์กรแคร์แมท เชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายตำแหน่ง

องค์กรแคร์แมท เชียงใหม่  เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ที่ไม่แสวงผลกำไร ดำเนินงานด้านป้องกัน การดูแลและสนับสนุนกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย สาวประเภทสองและพนักงานบริการให้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีและเอดส์ โดยได้รับการรับรองโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ทะเบียนเลขที่ ๑๗๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ และดำเนินการจดทะเบียนเป็นคลินิกเทคนิคการแพทย์แคร์แมท เชียงใหม่ ใบอนุญาตเลขที่ 50107000562 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการป้องกันเอชไอวี/เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภายใต้กลยุทธ์ RRTTPR (Reach Recruit Test Treat Prevention Retain) ที่เป็นรูปแบบการตรวจที่สามารถทราบผลภายในวันเดียว บริการช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านกาย,ใจ สังคม ประสานงานเพื่อให้ผู้มีผลเลือดบวกเข้าสู่ระบบการรักษาด้วยยาต้านไวรัส การติดตามดูแลสนับสนุนเพื่อประเมินพฤติกรรมเสี่ยง การดูสุขภาพของผู้รับบริการทั้งผลเลือดบวกและลบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับบริการมีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตที่ดี

ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมงาน ดังนี้

 • ผู้จัดการคลินิก  จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • เจ้าหน้าที่ให้การปรึกษา  จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • เจ้าหน้าที่ภาคสนาม  จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • เจ้าหน้าธุรการ  จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

รายละเอียด

ผู้จัดการคลินิก  จำนวน 1 ตำแหน่ง

บทบาท : บริหารจัดการคลินิกเทคนิคการแพทย์แคร์แมท เชียงใหม่ สนับสนุน /ส่งเสริม และวางแผนติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้เกิดการพัฒนาบริการที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มประชากรหลัก

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ  30 – 45 ปี
 • ค่าตอบแทนตามโครงสร้างองค์กร

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องงานเอดส์และสุขภาพ 2 - 3 ปีขึ้นไป  หากมีประสบกาณ์ด้านบริหารจัดการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทักษะในการสื่อสารที่ดี  มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมหรือทำงานล่วงเวลา  และการออกภาคสนาม
 • ทักษะด้านภาษา และการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 052-005458 / 099-2416419/ 090-2655792

ส่งหลักฐานการสมัครงานได้ด้วยตัวเอง ที่องค์กรแคร์แมท เชียงใหม่ เลขที่ 257/102,103 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 หรือทาง E-mail satayu.lapter@gmail.com / natnop123cm@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 9 – 25 ธันวาคม 2562

 

เจ้าหน้าที่ให้การปรึกษา  จำนวน 1 ตำแหน่ง

บทบาท : บริการให้การปรึกษาด้านเอชไอวีและสุขภาพแก่กลุ่มประชากรหลัก  วางแผนและติดตามสนับสนุนให้กลุ่มประชากรหลักมีการดูแลสุขภาพเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • ค่าตอบแทนตามโครงสร้างองค์กร

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องงานเอดส์และสุขภาพ 1-2 ปี ขึ้นไป  หากมีประสบกาณ์ด้านการให้การปรึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทักษะในการสื่อสารที่ดี  มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมหรือทำงานล่วงเวลา  และการออกภาคสนาม
 • ทักษะด้านภาษา และการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม โปรแกรม Microsoft office

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 052-005458 / 099-2416419/ 090-2655792

ส่งหลักฐานการสมัครงานได้ด้วยตัวเอง ที่องค์กรแคร์แมท เชียงใหม่ เลขที่ 257/102,103 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 หรือทาง E-mail satayu.lapter@gmail.com / natnop123cm@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 9 – 25 ธันวาคม 2562

 

 

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม   จำนวน 1 ตำแหน่ง

บทบาท : บริการให้ข้อมูลด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันและการเห็นความสำคัญของการตรวจเลือดอย่างสม่ำเสมอ ของกลุ่มประชากรหลัก ทั้งรูปแบบเชิงพื้นที่และสื่อสังคมออนไลน์

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 25 - 30 ปี
 • ค่าตอบแทนตามโครงสร้างองค์กร

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องงานเอดส์และสุขภาพ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • ทักษะในการสื่อสารที่ดี  มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมหรือทำงานล่วงเวลา  และการออกภาคสนาม
 • ทักษะด้านการใช้สื่อออนไลน์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงานกับกลุ่มประชากรหลัก  และการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 052-005458 / 099-2416419/ 090-2655792

ส่งหลักฐานการสมัครงานได้ด้วยตัวเอง ที่องค์กรแคร์แมท เชียงใหม่ เลขที่ 257/102,103 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 หรือทาง E-mail satayu.lapter@gmail.com / natnop123cm@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 9 – 25 ธันวาคม 2562

 

เจ้าหน้าธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

บทบาท : สนับสนุนการทำงานด้านเอกสาร/ธุรการแก่เจ้าหน้าที่  จัดระบบเอกสารภายในสำนักงาน  บันทึกข้อมูลผู้รับบริการ (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลเลือด) เป็นผู้ช่วยด้านการเงินและบัญชีในการออกภาคสนาม

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ ไม่เกิน 30 ปี
 • ค่าตอบแทนตามโครงสร้างองค์กร

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องานด้านงานเอกสาร/ธุรการ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • ทักษะในการสื่อสารที่ดี  มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมหรือทำงานล่วงเวลาและการออกภาคสนาม
 • ทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 052-005458 / 099-2416419/ 090-2655792

ส่งหลักฐานการสมัครงานได้ด้วยตัวเอง ที่องค์กรแคร์แมท เชียงใหม่ เลขที่ 257/102,103 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 หรือทาง E-mail satayu.lapter@gmail.com / natnop123cm@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 9 – 25 ธันวาคม 2562

 

Contact : satayu.lapter@gmail.com


บัญชี / Accountantการเงิน / Financierเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Editorials

เล่าเรื่อง ไทยเอ็นจีโอ ในบางแง่มุม
กลับมานั่งคิด เรื่องชุดนักเรียน
ปรากฏการณ์หลวงตาบุญชื่น
จอร์จ โซรอส
Real Sector
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจี้ผู้ตรวจการแผ่นดินสอบ ศบค.เหตุมาตรการรัฐแก้ไขโควิด-19 เอื้อนายทุน
สวรรค์บนดิน...
เล่าเรื่อง ไทยเอ็นจีโอ ในบางแง่มุม
ประธานาธิบดีทรัมป์ยุยงให้เกิดความรุนแรง พร้อมกับปฏิเสธไม่ยอมรับผลเลือกตั้ง
BRN วาทกรรมกรรมด้อยค่าต่อโต๊ะครู   ประชาชน “ค้านจะนะเมืองอุตสาหกรรม”
View more