There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

Project Assistant

Project Assistant

Organization : THAILAND INSTITUTE OF JUSTICE (Public Organization)

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ)

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน

วางแผน และบริหารจัดการโครงการฝึกอบรมและสัมมนา ศึกษา วิเคราะห์ และช่วยขับเคลือนโครงการพิเศษต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานและบริหารจัดการกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรทั้งภายในและภายนอก ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้โครงการบรรลุได้ตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่วางไว้

Job Family

Academic

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

  • วางแผน พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม โดยจัดทำโครงการและงบประมาณโครงการฝึกอบรม สัมมนา รวมทั้งการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ โดยสามารถบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม สัมมนา ให้เป็นไปตามแผนงานภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้
  • ประสานงานเครือข่ายองค์กรทั้งภายในและภายนอก บริหารจัดการกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายและขยายเครือข่ายที่มีคุณภาพขององค์กร (Customers Relation Management)
  • จัดเก็บฐานข้อมูลเครือข่ายของสถาบันให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้สะดวกต่อการนำมาใช้งานในอนาคต เพื่อให้การดำเนินงานโครงการพิเศษต่างๆ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  • ศึกษา วิเคราะห์ และช่วยขับเคลื่อนโครงการพิเศษต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยการค้นคว้า ศึกษา รวบรวมข้อมูล และสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องตามแนวทางการดำเนินงานของโครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการทำงาน
  • ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อให้โครงการบรรลุได้ตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่วางไว้ และจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเป้าหมายองค์กร 
  • สนับสนุนการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อให้โครงการพิเศษต่างๆสามารถดำเนินงานบรรลุได้ตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่วางไว้
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้แล้วเสร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  • การศึกษา:ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การจัดการ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์:  2 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารจัดการโครงการ การวางแผนกลยุทธ์องค์กร หรือ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

HOW TO APPLY
ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

 

Contact : hr@tijthailand.org /081-7337461


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerผู้ช่วย / Assistant

Editorials

ทำไมผมต้องไป  ม็อบ....
สุราปลดแอก
คำถามถึง นักรัฐศาสตร์
ความซะใจเล็กๆ มักเป็นจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 16 ทศวรรษใหม่ของขบวนการสื่อเอ็นจีโอไทย
View more

Lasted contents

โรงโม่ไม่ยอมถอย สั่งเก็บหัวหน้าพรรคสามัญชน เหยื่อสังหารรายที่ 5
ศรีสุวรรณแย้งเลขา กกต.ตัดตอน 31 พรรคการเมืองกู้เงินจ่อยื่น 7 กกต.ส่งศาล รธน.วินิจฉัย
เชิญร่วมงานรำลึกและปาฐกถา 14 ตุลา ประจำปี 2563 วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563
ศรีสุวรรณจี้กรมศิลป์-ผอ.เขตพระนครเอาผิด 18 แกนนำม็อบชังชาติ
แถลงการณ์​ ฉบับที่​ 6 คำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้  และคำขอต่ออายุใบประทานบัตร​  เพื่อทำเหมืองหินปูน​  ต้องถูกยกเลิก
View more