Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)

Back

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)
Type : Government / องค์กรภาครัฐ
Date : 15 Mar 2019
View : 802

Deadline : 28 / March / 2019

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ TIJ

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

 

ตำแหน่งงาน   เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)กลุ่มโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยและนโยบาย  จำนวน 1 ตำแหน่ง 

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน
ประสานและสนับสนุนงานโครงการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ และนโยบายด้านการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐาน การส่งเสริมความรู้ การพัฒนาสถิติอาชญากรรมและสถิติกระบวนการยุติธรรม ให้โครงการที่ได้รับมอบหมายบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ ตามที่กำหนดไว้

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- สนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณที่ได้รับมอบหมาย ทั้งการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ การพัฒนาเครื่องมือและระเบียบวิธีวิจัย การลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล การบันทึก วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานผลการศึกษา
- ประสานงานและสนับสนุนโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ติดตามความเคลื่อนไหวและทำความเข้าใจนโยบายด้านการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐาน การส่งเสริมความรู้ การพัฒนาสถิติอาชญากรรมและสถิติกระบวนการยุติธรรม
- มีส่วนร่วมในการริเริ่มและนำเสนอโครงการความร่วมมือและโครงการศึกษาวิจัย ที่สอดคล้องเหมาะสมและกับนโยบาย
- ติดต่อ ประสานงาน เตรียมการและอำนวยความสะดวก การจัดประชุมและกิจกรรมทางวิชาการ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น
- ประสานและติดตามความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่มีการดำเนินงานร่วมกันทั้งในและนอกสถาบันฯ


คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
- การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์วิจัยเชิงปริมาณ
- มีประสบการณ์: 0 - 3 ปี ในด้านการวิจัย สถิติ การวิเคราะห์หรือการบริหารจัดการข้อมูลเชิงปริมาณ และงานด้านกระบวนการยุติธรรม
- มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในระดับดี
- มีทักษะ/หรือ/สามารถเรียนรู้โปรแกรมคำนวนทางสถิติ เช่น SPSS LISREL


HOW TO APPLY
ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org ตั้งแต่วันนี้ - 28 มีนาคม 2562 คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและคงวามเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume)
และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

 

Contact : hr@tijthailand.org , phone : 02 118 9400 Ext. 123

ผู้ประสานงาน / Coordinator

Comments


Recent Posts

Relation Posts