Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)

Back

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)
Type : Government / องค์กรภาครัฐ
Date : 15 Mar 2019
View : 947

Deadline : 28 / March / 2019

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ TIJ

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

 

ตำแหน่งงาน   เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)กลุ่มโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยและนโยบาย  จำนวน 1 ตำแหน่ง 

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน
ประสานและสนับสนุนงานโครงการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ และนโยบายด้านการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐาน การส่งเสริมความรู้ การพัฒนาสถิติอาชญากรรมและสถิติกระบวนการยุติธรรม ให้โครงการที่ได้รับมอบหมายบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ ตามที่กำหนดไว้

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- สนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณที่ได้รับมอบหมาย ทั้งการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ การพัฒนาเครื่องมือและระเบียบวิธีวิจัย การลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล การบันทึก วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานผลการศึกษา
- ประสานงานและสนับสนุนโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ติดตามความเคลื่อนไหวและทำความเข้าใจนโยบายด้านการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐาน การส่งเสริมความรู้ การพัฒนาสถิติอาชญากรรมและสถิติกระบวนการยุติธรรม
- มีส่วนร่วมในการริเริ่มและนำเสนอโครงการความร่วมมือและโครงการศึกษาวิจัย ที่สอดคล้องเหมาะสมและกับนโยบาย
- ติดต่อ ประสานงาน เตรียมการและอำนวยความสะดวก การจัดประชุมและกิจกรรมทางวิชาการ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น
- ประสานและติดตามความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่มีการดำเนินงานร่วมกันทั้งในและนอกสถาบันฯ


คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
- การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์วิจัยเชิงปริมาณ
- มีประสบการณ์: 0 - 3 ปี ในด้านการวิจัย สถิติ การวิเคราะห์หรือการบริหารจัดการข้อมูลเชิงปริมาณ และงานด้านกระบวนการยุติธรรม
- มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในระดับดี
- มีทักษะ/หรือ/สามารถเรียนรู้โปรแกรมคำนวนทางสถิติ เช่น SPSS LISREL


HOW TO APPLY
ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org ตั้งแต่วันนี้ - 28 มีนาคม 2562 คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและคงวามเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume)
และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

 

Contact : hr@tijthailand.org , phone : 02 118 9400 Ext. 123

ผู้ประสานงาน / Coordinator

Comments


Recent Posts

Relation Posts

Project Assistant

Project Assistant

17 Jul 2019