Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

Director of External Relations and Policy Coordination (ผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย)

Back

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)
Type : Government / องค์กรภาครัฐ
Date : 3 May 2019
View : 537

Deadline : 31 / May / 2019

Director of External Relations and Policy Coordination/ผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน)หรือThailand Institute of Justice (TIJ)

 

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือ ข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

 

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน

 

กำหนดนโยบาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน ตลอดจนควบคุม ดูแล และตรวจสอบความถูกต้องของภารกิจหลัก ได้แก่ (1) การวิจัย (2) การส่งเสริมความร่วมมือ และ (3) การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ในลักษณะที่เชื่อมโยงและบูรณาการแผนงานทั้งหมดในภาพรวม ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ความคาดหวังและเป้าหมายความสำเร็จของสำนักกิจการต่างประเทศฯ สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่ แผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (UN Crime Prevention and Criminal Justice Programme) และเชื่อมโยงตลอดจนตอบสนองต่อความต้องการและบริบทอันมีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานภายนอกทั้งของไทยและต่างประเทศที่สถาบันฯ มีปฏิสัมพันธ์ด้วย

 

Job Family

Academic

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

- กําหนดนโยบาย แนวทาง และแผนการดําเนินงานภารกิจหลัก แผนงานหลัก ของสำนักกิจการต่างประเทศฯ ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ ความคาดหวัง และเป้าหมายความสําเร็จของสำนักฯ โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของสถาบันฯ เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

- กํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการดําเนินภารกิจหลักของสำนักฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้

- ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ตลอดจนติดตามพัฒนาการและความเคลื่อนไหวในวงวิชาการและกรอบความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแนวทางในการบริหารภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามพันธกิจของสถาบันฯ

- ดำเนินการวิจัย จัดประชุม จัดกิจกรรมทางวิชาการ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือ และกิจกรรมการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ตลอดจนการจัดฝึกอบรม โดยคำนึงถึงการระดมทรัพยากรและความรู้ การประสานงานและประสานความร่วมมือ เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ การมีส่วนร่วมในเวทีการประชุมทางการ การเจรจาความร่วมมือ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

- เป็นผู้แทนของสถาบันในการเข้าร่วมประชุมเจรจากับต่างประเทศ

- กำกับดูแลการบริหารโครงการต่างๆ ในระดับแผนงานในภาพรวม

- เป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำสำหรับการดำเนินงานในแต่ละกลุ่มโครงการศึกษาวิจัย เพื่อให้กระบวนการทำงานสอดคล้องตามทิศทาง และแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ และพันธกิจของสาบัน

- ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลความร่วมมือกับต่างประเทศที่เกียวข้องกับโครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศ ตลอดจนวิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของสถาบันโดยภาพรวม

- วางแผนป้องกัน และแก้ไขปัญหาในงานบริหารสำนักงานโดยภาพรวม เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

- จบการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขา นิติศาสตร์ การบริหารกระบวนการยุติธรรม รัฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 10 – 15 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารงานต่างประเทศ งานวิชาการ การบริหารงานวิจัย และมีประสบการณ์ในระดับบริหารจัดการอย่างน้อย 7 ปี 

- มีประสบการณ์การทำงานด้านการต่างประเทศ และการประสานนโยบายด้านการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานกระบวนการยุติธรรม 

- มีประสบการณ์การทำงานด้านโครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศเป็นอย่างดี

- มีประสบการณ์ด้านการเข้าร่วมประชุม และการเจรจาระหว่างประเทศ 

- มีความรู้ ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นอย่างดี 

- มีประสบการณ์การทำงานในองค์กรภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

HOW TO APPLY

ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

 

Contact : hr@tijthailand.org // 021189400 ext 123

ผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Comments


Recent Posts

Executive Assistant

Executive Assistant

26 Jun 2019

Relation Posts

HROD Officer

HROD Officer

6 Jun 2019