There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

EOI-BKK-20-002-Modification 1 Thai Civil Society Organizations based in Yala, Pattani and Narathiwat Provinces for Prospective Funding Opportunity

Expression of Interest

(EOI-BKK-20-002-Modification1)

 

Extension submission date of applications

 • Original due date:  3 August 2020 by 17.00 hours
 • New due date:       18 August 2020 by 17.00 hours

 

 

EOI for Thai Civil Society Organizations based in Yala, Pattani and Narathiwat Provinces for Prospective Funding Opportunity

DAI (Thailand) Ltd. invites Expressions of Interest (EOI) from qualified civil society organizations (CSOs) based and working in Yala, Pattani and Narathiwat Provinces to design and implement innovative and effective activities to improve relations and reduce tensions and conflicts in local communities under Together Activity, funded by USAID Regional Development Mission for Asia (RDMA).

 

The result of this invitation will be a short-list of CSOs eligible to (1) participate in a Proposal Development Workshop tentatively scheduled for early-August 2020 and (2) to submit a project proposal for funding after the workshop. At the workshop, DAI (Thailand) Ltd. will present and discuss with participants the requirements for submitting a proposal for funding to support activities to address priority issues and associated conflicts in communities in Yala, Pattani and Narathiwat Provinces. At the end of the workshop, participants will be able to design and write a project proposal that is conceptually and technically sound, clear and complete, and relevant to DAI (Thailand) Ltd. objectives.

 

Qualified Organizations

CSOs qualified for this workshop and subsequent funding opportunity include local non-governmental organizations, civil society groups, non-profit organizations and the media. They must have a strong reputation and history of action in addressing locally contentious issues and in mitigating conflicts in Yala, Pattani and Narathiwat Provinces. Qualified organizations should understand and have interest in working on activities related to the following three issues and challenges:

 1. Natural resource use and access  
 2. Socio-economic challenges
 3. Ethnic and religious differences

Submission Requirements

Interested organizations are requested to submit an EOI, limited to 4 pages, with the following information:

 1. Cover letter, with address details, contact information and contact person (1 page).
 2. Organization profile, including management structure and capacity, and staff expertise in one or more of the three themes listed above and experience working in conflict-affected communities in Yala, Pattani and Narathiwat Provinces (1 page).
 3. Organization history of work on activities in one or more of the three themes presented above, and experience as lead organization implementing projects in conflict-affected communities in the last three years in Yala, Pattani and Narathiwat Provinces (2 pages).

Do not include attachments, promotional documents or financial information with your submission.

 

Selection 

Short-listed organizations will be selected based on the content of their EOI. Review of the EOI will focus on capacity to manage and implement activities in conflict-affected communities in Yala, Pattani and Narathiwat Provinces, and the history of work in one or more of the three focus themes.

 

Note that this enlistment does not in any way commit DAI (Thailand) Ltd. to enter into contract or partnership with any organization or individual.

 • Submissions must be electronic and should be sent to TogetherEOI_BKK@dai.com. Please indicate “CSO Proposal Workshop” as the subject of the email.
 • All submissions are due by 17:00 hours on 18 August 2020. Only shortlisted organizations will be contacted.

 

 

 

(EOI-BKK-20-002-Modification1)
ประกาศสำหรับองค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ที่สนใจสมัครรับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม

 

ขยายระยะเวลารับสมัคร

วันหมดเขตการรับสมัครเดิม:  ภายในวันที่  3 สิงหาคม 2563 เวลา 17:00 น.

วันหมดเขตการรับสมัครใหม่: ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 17:00 น.  

 

 

บริษัท ดีเอไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการ Together ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ขอเชิญองค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส สมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ โดยการออกแบบและดำเนินกิจกรรมโครงการด้วยแนวทางการทำงานที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ ลดความตึงเครียดและความขัดแย้งในชุมชน

 

องค์กรภาคประชาสังคมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเชิญในการ 1. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นประมาณต้นเดือนสิงหาคม 2563 และ 2. ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมเชิงปฏิบัติการ องค์กรที่เข้าร่วมสามารถส่งข้อเสนอโครงการเพื่อสมัครรับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม

 

ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ บริษัท ดีเอไอ (ประเทศไทย) จำกัด จะนำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ ในการส่งข้อเสนอโครงการเพื่อสมัครรับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนและเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในระดับชุมชน ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมเชิงปฏิบัติการ องค์กรผู้เข้าร่วมการประชุมจะสามารถออกแบบกิจกรรมและเขียนข้อเสนอโครงการที่มีแนวคิดและแนวทางการทำงานซึ่งมีเนื้อหาที่ชัดเจนและตรงกับวัตถุประสงค์ของบริษัท ดีเอไอ (ประเทศไทย) จำกัด

 

คุณสมบัติองค์กรที่จะเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

องค์กรที่สามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงการส่งข้อเสนอโครงการเพื่อสมัครรับทุนสนับสนุนภายหลังการประชุม ได้แก่ องค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และองค์กรสื่อ ที่ได้รับการยอมรับและมีประสบการณ์การทำงานเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งและจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ ในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส องค์กรที่สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการควรจะมีความเข้าใจและสนใจในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหลักดังต่อไปนี้

 1. ประเด็นการเข้าถึงและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

 2. ประเด็นความท้าทายด้านสังคมและเศรษฐกิจ

 3. ประเด็นความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์และศาสนา

ข้อกำหนดในการสมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

องค์กรที่สนใจต้องส่งเอกสารแจ้งความประสงค์ในการสมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมอธิบายรายละเอียดตามหัวข้อดังต่อไปนี้ (รวมทั้งหมดไม่เกิน 4 หน้า)

 1. จดหมายแจ้งความประสงค์เพื่อสมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (cover letter) ซึ่งมีรายละเอียดที่อยู่ขององค์กร หมายเลขโทรศัพท์ และเจ้าหน้าที่ผู้ติดต่อ (1 หน้า)

 2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (organization profile) ซึ่งมีรายละเอียดโครงสร้างและการบริหารจัดการภายในองค์กร ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่องค์กรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหลักอย่างน้อยประเด็นใดประเด็นหนึ่งภายในสามประเด็นที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงรายละเอียดประสบการณ์ทำงานของเจ้าหน้าที่ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากความความขัดแย้งในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส (1 หน้า)

 3. ประวัติในการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหลักอย่างน้อยประเด็นหนึ่งภายในสามประเด็นที่ระบุไว้ข้างต้น รวมทั้งประสบการณ์การดำเนินงานขององค์กรในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาในฐานะองค์กรหลักที่ดำเนินงานในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง ในจังหวัด ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส (2 หน้า)

กรุณาอย่าแนบเอกสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลด้านการเงินหรือเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดขององค์กรมากับเอกสารแจ้งความประสงค์เพื่อสมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

 

 

การคัดเลือกองค์กรผู้สมัครเพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

บริษัท ดีเอไอ (ประเทศไทย) จำกัด จะคัดเลือกองค์กรผู้สมัครโดยพิจารณาจากข้อมูลและรายละเอียดในเอกสารการสมัคร และประเมินจากศักยภาพในการบริหารจัดการ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส  รวมถึงประสบการณ์การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหลักอย่างน้อยประเด็นใดประเด็นหนึ่งภายในสามประเด็นที่ระบุไว้ข้างต้น

 

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าการเชิญองค์กรหรือบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ไม่เป็นข้อผูกพันหรือพันธะสัญญาว่าบริษัทฯ จะต้องให้ทุนสนับสนุนในรูปแบบใดๆ

 • องค์กรที่สนใจสามารถส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการมาทางอีเมล  TogetherEOI_BKK@dai.com พร้อมระบุในหัวข้ออีเมล “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ”

 • หมดเขตการส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 17:00 น. ทางบริษัทฯ จะแจ้งผลสำหรับองค์กรที่ได้รับคัดเลือกเข้าการประชุมเชิงปฏิบัติการเท่านั้น

 

 

ฉบับภาษาไทย (คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ):
คลิกลิงก์นี้เพื่อดาวน์โหลด https://dai0-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/wichuta_bangtip_dai_com/ESKi4X1EHBBHnEDI6jBX7nkBTwco__fuirw0rFrBiffzWQ?e=n7Bujh

ฉบับภาษาอังกฤษ (English Version):
คลิกลิงก์นี้เพื่อดาวน์โหลด https://dai0-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/wichuta_bangtip_dai_com/Ebx8vvd9q_NEr2tD5Y_DAlABrbdjJVhLJorrP3xnrMXZXA?e=BHRHqo

Contact : TogetherEOI_BKK@dai.com


ที่ปรึกษา / Consultantผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative content developerเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerระดมทุน / Fundraisingผู้ช่วย / Assistantเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activistผู้จัดการโปรเจค / Project managerทรัพยากรณ์มนุษย์ / Human resourcesนักวิจัย / Researcher

Editorials

ทำไมผมต้องไป  ม็อบ....
สุราปลดแอก
คำถามถึง นักรัฐศาสตร์
ความซะใจเล็กๆ มักเป็นจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 16 ทศวรรษใหม่ของขบวนการสื่อเอ็นจีโอไทย
View more

Lasted contents

โรงโม่ไม่ยอมถอย สั่งเก็บหัวหน้าพรรคสามัญชน เหยื่อสังหารรายที่ 5
ศรีสุวรรณแย้งเลขา กกต.ตัดตอน 31 พรรคการเมืองกู้เงินจ่อยื่น 7 กกต.ส่งศาล รธน.วินิจฉัย
เชิญร่วมงานรำลึกและปาฐกถา 14 ตุลา ประจำปี 2563 วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563
ศรีสุวรรณจี้กรมศิลป์-ผอ.เขตพระนครเอาผิด 18 แกนนำม็อบชังชาติ
แถลงการณ์​ ฉบับที่​ 6 คำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้  และคำขอต่ออายุใบประทานบัตร​  เพื่อทำเหมืองหินปูน​  ต้องถูกยกเลิก
View more